סימן שנא: דין כלאים וציצית למת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנא: דין כלאים וציצית למת

סימן שנא: דין כלאים וציצית למת

 סעיף א

תכריכי המת, מותר לעשותן מכלאים.

 

סעיף ב

אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית.

הגה: ויש אומרים דאין צריך ציצית (טור בשם יש אומרים). ונהגו לקברו בציצית, אך שפוסלין תחלה הציצית, או כורכין אחד מן הכנפות.