סימן שנג: היאך מוציאין מת גדול או קטן, ובאיזו מטה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנג: היאך מוציאין מת גדול או קטן, ובאיזו מטה

סימן שנג: היאך מוציאין מת גדול או קטן, ובאיזו מטה

 סעיף א

בראשונה היו מגלים פני עשירים ומכסים פני עניים, מפני שמשחירים בשנת בצורת, והיו עניים חיים מתביישים. התקינו שיהיו מכסים פני הכל.

 

סעיף ב

אין מניחין ספר תורה על מטתו של חכם.

 

סעיף ג

כבודו של חכם להוציאו דרך הפתח, ולא לשלשלו דרך גגות; ובמטה ראשונה, ולא לשנותו ממטה למטה.

 

סעיף ד

תינוק בן ל' יום, מוציאים אותו בחיק לבית הקברות, ולא בארון, ונקבר באשה אחת ושני אנשים; אבל לא באיש אחד ושתי נשים, משום יחוד. ואין עומדים עליו בשורה, ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים, ואפילו אם קים לן שכלו לו חדשיו.

 

סעיף ה

בן ל' יום גמורות, יוצא בגלוסקמא (פי' ארון ויישם בארון (בראשית נ, כו), ת"י ושוון יתיה בגלוסקמא נ"י) הניטלת באגפיים (פי' נסר רחב, ופי' אגפיים, זרועות), ועומדין עליו בשורה, ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. בן י"ב חדש, יוצא במטה. וכל היוצא במטה, רבים מצהיבים עליו; ושאינו יוצא במטה, אין רבים מצהיבים עליו. וכל הניכר לרבים, רבים מתעסקין בו; וכל שאינו ניכר לרבים, אין רבים חייבים להתעסק בו.

 

סעיף ו

תינוק שמת קודם שנימול, מוהלין אותו על קברו, בלא ברכה, וקוראין לו שם.

 

סעיף ז

אין מוציאין מת במטה, אלא אם כן היה ראשו ורובו קיים.