סימן שסב: לקבור בקרקע, ואם קוברים שני מתים יחד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסב: לקבור בקרקע, ואם קוברים שני מתים יחד

סימן שסב: לקבור בקרקע, ואם קוברים שני מתים יחד

 סעיף א

הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע, עובר משום מלין את המת. ואם נתנו בארון וקברו בקרקע, אינו עובר עליו, ומכל מקום יפה לקברו בקרקע ממש, אפילו בחו"ל.

 

סעיף ב

נותנין המת על גביו, ופניו למעלה, כאדם שהוא ישן.

 

סעיף ג

אין קוברים ב' מתים זה בצד זה, אלא אם כן היה דופן הקבר מפסיק ביניהם; ולא המת בצד עצמות; ולא עצמות בצד המת. אבל נקבר האיש עם בתו קטנה, והאשה עם בנה קטן ועם בן בנה קטן. זה הכלל כל שישן עמו בחייו, נקבר עמו במותו.

 

סעיף ד

אין נותנין ב' ארונות זה על זה; ואם נתן, כופין העליון שיפנה. ואם יש ביניהם עפר ששה טפחים, מותר.

 

סעיף ה

אין קוברין רשע אצל צדיק, אפילו רשע חמור אצל רשע קל. וכן אין קוברין צדיק וכשר ובינוני, אצל חסיד מופלג. (אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור) (ב"י).

 

סעיף ו

שנים שהיו שונאים זה לזה, אין לקברם יחד.