סימן שסז: קוברים מתי עובדי כוכבים, ושלא יהלך בבית הקברות בתפילין וציצית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסז: קוברים מתי עובדי כוכבים, ושלא יהלך בבית הקברות בתפילין וציצית

סימן שסז: קוברים מתי עובדי כוכבים, ושלא יהלך בבית הקברות בתפילין וציצית

 סעיף א

קוברים מתי עובדי כוכבים ומנחמים אבליהם, מפני דרכי שלום.

 

סעיף ב

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת ותפילין בראשו, משום לועג לרש (משלי יז, ה), ואם הם מכוסים, מותר.

 

סעיף ג

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל, והוא הדין על פה אסור לקרות, אלא אם כן לכבוד המת, כמו שנתבאר. (וע"ל סימן שד"מ סעיף ט"ז).

 

סעיף ד

מותר ליכנס לבית הקברות או לתוך ד' אמות של מת או של קבר, והוא לבוש ציצית, והוא שלא יהא נגרר על הקבר. אבל אם נגרר, אסור משום: לועג לרש (משלי יז, ה) במה דברים אמורים, בז מיהם שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמן, אבל האידנא שאין אנו לובשין אותו אלא לשם מצוה, אסור, אפילו אינם נגררים. והני מילי כשהציציות מגולים, אבל אם הם מכוסים, מותר.

 

סעיף ה

יש נוהגין לקשור שני ציציות שבשני כנפים זה עם זה כשנכנסים לבית הקברות, ולא הועילו כלום בתקנתם (ועיין בא"ח סימן כ"ג).

 

סעיף ו

כיון שהרחיק ד' אמות, קורא ומתפלל, ואפילו רואה הקבר או בית הקברות. ואם יש שם מחיצה, מותר אחר המחיצה, סמוך אפילו תוך ד' אמות לקבר.