סימן שע: מי הוא החשוב כמת אף על פי שעודנו חי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שע: מי הוא החשוב כמת אף על פי שעודנו חי

סימן שע: מי הוא החשוב כמת אף על פי שעודנו חי

 סעיף א

מי שנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה, וכן מי שנקרע מגבו כדג, אפילו עדיין הוא חי, חשיב כמת, ומטמא. אבל גוסס, ומי שנשחטו בו ב' סימנים או פצוע פצעים הרבה, אינם מטמאין, עד שתצא נפשם; ומכל מקום אסור ליכנס לבית שיש בו גוסס. (ויש מתירין, (ר"ן סוף מ"ק ומרדכי פרק אלו מגלחין בשם בה"ג), (וטוב להחמיר).