סימן קפב: דברים האסורים משום לא ילבש גבר שמלת אשה (דברים כב, ה)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפב: דברים האסורים משום לא ילבש גבר שמלת אשה (דברים כב, ה)

סימן קפב: דברים האסורים משום לא ילבש גבר שמלת אשה (דברים כב, ה)

 

סעיף א
המעביר שער בית שחי ובית הערוה, אפילו במספרים כעין תער, היו מכין אותו מכת מרדות. במה דברים אמורים, במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים, כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים. אבל במקום שמעבירין אותו גם האנשים, אם העביר אין מכין אותו.
הגה: ואפילו לכתחלה שרי (ר"ן פ"ב דע"ז). רק החברים נמנעים בכל מקום (שם ובב"י בשם נ"י) (וע"ל סימן קנ"ו).
ומותר להעביר שיער (שאר) איברים במספרים בכל מקום.
 
סעיף ב
מי שמגלח כל שיער שבו, מראשו ועד רגליו, יש אומרים שמותר לו לגלח גם של בית השחי ובית הערוה.
 
סעיף ג
אסור לחוך בידו בשער בית השחי ובית הערוה כדי להשירו, אבל מותר לחוך בבגדו להשירו.
 
סעיף ד
מי שיש לו חטטין בבית השחי ובבית הערוה, ומצטער מצד השיער, מותר להעבירו.
 
סעיף ה
לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו (ממלבושי האיש לפי מנהג המקום ההוא), (טור) או שתגלח ראשה כאיש. ולא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונים וחלי זהב במקום שאין לובשין אותם הכלים ואין משימין אותו החלי אלא נשים.
הגה: ואפילו באחד מן הבגדים אסור, אף על פי שניכרים בשאר בגדיהם שהוא איש או אשה (ב"י). טומטום ואנדרוגינוס אסורים להתעטף כאשה.
 
סעיף ו
אסור (לאיש) ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר (דברים כב, ה) וכן אסור לאיש לצבוע (שערות לבנות שיהיו) (ב"י) שחורות, אפילו שערה אחת. וכן אסור לאיש להסתכל במראה. (וע"ל סימן קנ"ו).