סימן עז: עופות שנמלאו בשר שלא נמלח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עז: עופות שנמלאו בשר שלא נמלח

סימן עז: עופות שנמלאו בשר שלא נמלח

 

סעיף א
עופות או גדיים שממלאים אותם בשר שלא נמלח, אם לצלי, מותר אפילו פיהם למעלה, ואפילו נמלח החיצון, דכמו שבולע דם המילואים כך פולטו.
הגה: וכל שכן אם נמלח הפנימי ולא החיצון, דשרי (ד"ע לדעת ארוך כלל ט'), דנורא משאב שאיב הדם מן החיצון ואינו נבלע בפנימי (ד"ע).
ולקדרה אסור עד שימלח חיצון לבדו ופנימי לבדו, אבל אם לאחר שמילאו מלח החיצון, אינו מפליט דם שבפנימי.
וכל זה בדיעבד, אבל לכתחלה אין לעשות שום מולייתא, רק אם נמלחו שניהם (אגור ומרדכי פכ"ה ורש"י). וכל זה מיירי שאין במולייתא זו רק בשר או עשבים, אבל אם יש שם בצים הנקרשים, דינו כאלו נתבשל בקדירה (הגהת ש"ד בשם מהרי"ט וארוך וב"ז), ואפילו בדיעבד יש לאסרו אם לא נמלחו שניהם. בשר שלא נמלח ולא הודח שנצלה עם בשר שנמלח והודח, מותר בדיעבד (שם). אבל לכתחלה אסור לצלות בשר שנמלח עם הבשר שלא נמלח, ואפילו הודח.