סימן עח: דין שלא לדבק בצק בבשר שלא נמלח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עח: דין שלא לדבק בצק בבשר שלא נמלח

סימן עח: דין שלא לדבק בצק בבשר שלא נמלח

 

סעיף א
הטופל בצק בעוף שלא נמלח, אף על גב דבגמרא מפליג בין סמידא לשאר קימחי ובין אסמיק ללא אסמיק, אנן השתא לא בקיאין במלתא, ובכל גוונא יש לאסור. אבל אם נמלח, ושהה כדי מליחה ואחר כך הודח, מותר בכל גוונא.
הגה: ודוקא לטפל בבצק, אסור, אבל מותר למשוח בשמן או בציר בשר שלא נמלח, דאין זה מעכב הפליטה (ארוך כלל ט'). ופשטיד"א יש לו כל דין בישול בקדירה, בין לקולא בין לחומרא, (מרדכי פכ"ה בשם רש"י ומהרא"י וארוך כלל ט"ו).