סימן רפה: שכר מצות מזוזה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפה: שכר מצות מזוזה

סימן רפה: שכר מצות מזוזה

 

סעיף א
מצות עשה לכתוב פ' שמע (דברים ו, ד-ט) והיה אם שמוע (דברים יא, יג-כא) ולקבעם על מזוזת הפתח, וצריך ליזהר בה מאד; וכל הזהיר בה, יאריכו ימיו וימי בניו. ואם אינו זהיר בה, יתקצרו.
הגה: ומכל מקום אם אין ידו משגת לקנות תפילין ומזוזה, יקנה תפילין ולא מזוזה (ירושלמי סוף מגילה ובא"ח סי' נ"ח סי"ב), דמצוה שהיא חובת הגוף עדיפא.
 
סעיף ב
נתינתה בטפח החיצון.
הגה: יש אומרים כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה (מהרי"ל שם ומוכח בעבודת כוכבים דף יש אומרים), ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו' (במדרש). וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה.