סימן רפז: איזה פתח חייב במזוזה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפז: איזה פתח חייב במזוזה

סימן רפז: איזה פתח חייב במזוזה

 

סעיף א
אין הפתח חייב במזוזה אלא אם כן יש לו שתי מזוזות ומשקוף.
 
סעיף ב
בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן, וכיפה כמין קשת על שתי המזוזות במקום המשקוף, אם יש בגובה המזוזות י' טפחים או יותר, חייב. ואם אין בו י' טפחים, פטור, מפני שאין לו משקוף.
הגה: וכל שכן פתח שאין לו גובה עשרה טפחים, דפטור ממזוזה (כ"מ בטור ופוסקים עב"י) המנהג נתפשט במדינות אלו דרוב עולם סומכין על מזוזה אחת שעושין על פתח בתיהם, ואינו נכון, ואין להם על מה שיסמוכו, לכן כל ירא שמים יתקן ביתו כדינו בכל הפתחים החייבים, וכמו שנתבאר (מהרי"ל בתשובה ובהל' מזוזה).