סימן רצא: מזוזה מתי נבדקת ומי חייב בה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצא: מזוזה מתי נבדקת ומי חייב בה

סימן רצא: מזוזה מתי נבדקת ומי חייב בה

 

סעיף א
מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבע שנים. ושל רבים, פעמים ביובל.
 
סעיף ב
השוכר בית מחבירו, השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן מקום קביעותה. (ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לה מזוזה, לא הוי מקח טעות) (ב"י בשם הרב רבינו המנוח). וכשיצא, לא יטלנה בידו. (ואם הקפיד על מעותיה, השני צריך לשלם לו) (ב"י בשם הרב מנוח). ואם שכר הבית מעובד כוכבים, או ששכרו לעובד כוכבים, נוטלה ויוצא.
הגה: ועובד כוכבים שבקש שיתנו לו מזוזה, ורוצה לקובעה בפתחו, אסור ליתנו לו (כך השיב מהרי"ל). ונראה לי דמכל מקום במקום דאיכא למיחש משום איבה, ושירע משום זה לישראל, שרי (כן נראה לי).
 
סעיף ג
הכל חייבים במזוזה, אפילו נשים ועבדים, ומחנכים את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם.