סימן רז: דין כנוי נדרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רז: דין כנוי נדרים

סימן רז: דין כנוי נדרים

 

סעיף א
כינויי נדרים כנדרים, כיצד, קונם קונח קונס; שאם אמר: קונם, או: קונח, או: קונס ככר זה עלי, אסור בו; וכן בכל מקום הולכים אחר הלשון שרגילין בו, שאם יש להם כנוי לנדר ונדר בו, הוי נדר; (וכן אם אינו מכיר אלו הלשונות שדברו בהם חכמים, אעפ"י שנדר בהם לאו כלום הוא) (ב"י וכן נראה מדברי הרמב"ם פ"ח דנדרים ודנזיר ופ"ב דשבועות); אבל כינויי כינויים, דהיינו כינוי שרחוק הרבה מהלשון, אינו כנדר. (הנדר הוא בכל לשון שיאסר עליו מקרי נדר) (וכן משמע בב"י ורמב"ם רפ"א מה"נ).