סימן רי: שצריך לפרוט הנדר בשפתיו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רי: שצריך לפרוט הנדר בשפתיו

סימן רי: שצריך לפרוט הנדר בשפתיו

 

סעיף א
אין הנדר חל עד שיוציא בשפתיו ויהיו פיו ולבו שוים. לפיכך היה בלבו מפת חטים, והוציא בשפתיו פת שעורים, מותר בשניהם. אבל אם היה בלבו פת חטים (או פת שעורים), והוציא בשפתיו פת סתם, אסור בשל חטים לבד (או בשל שעורים לבד) (דכן משמע בסי' רי"ז ס"ט). ואם נדר על דעת אחרים, אינו תלוי בלבו אלא כפי מה שיאמר אחרים שהוא דעתם, כך יחול הנדר.
 
סעיף ב
הנודר בחלום, אינו כלום ואינו צריך שאלה; ויש אומרים שיתירו לו עשרה דידעי למקרי (ויתירו לו בחרטה כאלו נדר בהקיץ) (תשובת הגאונים), ויש לחוש לדבריהם. (מיהו אי לית ליה בקלות עשרה דידעי למקרי, יתרנו בשלשה כשאר נדר) (רשב"א סימן תרס"ח).
 
סעיף ג
הנודר וחוזר בו תוך כדי דיבור, או שמיחו בו אחרים תוך כדי דבור וקבל דבריהם (תוך כדי דיבור לנדרו) (סברת הרב, ובזה יישב השגת הראב"ד על הרמב"ם ודלא כב"י), לא הוי נדר; והוא שאומר כך בפיו, אבל אם אמר חזרתי בלבו, אינו כלום.