סימן ריב: דין הנודר בתורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריב: דין הנודר בתורה

סימן ריב: דין הנודר בתורה

 

סעיף א
הנודר בתורה, כגון שאמר: פירות אלו עלי כזו, לא אמר כלום ואין צריך התרה אם הוא תלמיד חכם; אבל אם הוא עם הארץ, צריך התרה כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. ואם נדר במה שכתוב בה, אסור שהרי כתוב בה איסור. נטלה בידו ונדר בה, כמי שנדר במה שכתוב בה דמי; (אבל הנשבע בתורה, בכל ענין צריך התרה ועניין לקמן סימן רל"ז) (ב"י לענין מעשה).