סימן רכב: מי שחתנו מודר הנאה ממנו ורוצה ליתן מעות לבתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכב: מי שחתנו מודר הנאה ממנו ורוצה ליתן מעות לבתו

סימן רכב: מי שחתנו מודר הנאה ממנו ורוצה ליתן מעות לבתו

 

סעיף א
המודר מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות כדי שתהא נהנית בהם ומוציאה אותם בחפציה, הרי זה נותן לה ואומר לה: הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא יהיו למה שאת נותנת לתוך פיך או למה שתלבשי, וכיוצא בזה. אפילו אמר: על מנת שאין לבעליך רשות בהם אלא מה שתרצי עשי בהם, לא קנה הבעל ומה שתרצה תעשה בהם. אבל אם נתן לה מתנה ואמר לה: על מנת שאין לבעליך רשות בהם, ולא פירש שתהא המתנה הזאת לכך ולכך או למה שתרצה תעשה בהם, הרי זה יקנה אותה הבעל לאכול פירותיה ודבר זה אסור, שהרי הוא אסור בהניית חותנו. ויש אומרים דאפילו באומר לה: על מנת שאין לבעליך רשות בהם ומה שתרצי תעשי בהם, קנה הבעל ואסור בהם.