סימן רכג: דין המדיר בנו לתלמוד תורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכג: דין המדיר בנו לתלמוד תורה

סימן רכג: דין המדיר בנו לתלמוד תורה

 

סעיף א
המדיר עצמו מהנאת בנו, כדי שלא יתבטל הבן מלימודו בשבילו, מותר הבן למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר ולצלות לו דג קטן. וכן מותר לקנות לו מהשוק מה שצריך, אם הוא אדם שאין דרכו לקנות בעצמו או אם היא אשה שהדירה את בנה.
 
סעיף ב
האומר לבנו: הרי אתה אסור בהנאתי, או שנשבע שלא יהנה בו, אם מת, יירשנו. אסור עליו הנאתו ופירש בין בחיי בין במותי, אם מת, לא יירשנו (וע"ל סי' רט"ז).
 
סעיף ג
אסר בנו מהנאתו ואמר: אם יהיה בן בני זה תלמיד חכם יקנה בני זה נכסי כדי להקנותם לבנו, הרי זה הבן אסור בנכסי האב ובן הבן מותר בהם, אם יהיה תלמיד חכם כמו שהתנה.
 
סעיף ד
זה הבן האסור בירושת אביו אם נתן ירושת אביו לאחיו או לבנו, הרי זה מותר. וכן אם פרעם בחובו או בכתובת אשתו. וצריך להודיעם שאלו נכסי אביו שאסרם עליו.