סימן רכד: מי שאמר נכסיך עלי חרם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכד: מי שאמר נכסיך עלי חרם

סימן רכד: מי שאמר נכסיך עלי חרם

 

סעיף א
ראובן שאמר לשמעון: הריני עליך חרם, או הרי אתה אסור בהנאתי; ראובן מותר בהנאת שמעון, ושמעון אסור בהנאת ראובן. ואם אמר לשמעון: הרי אתה עלי חרם, ראובן אסור בהנאת שמעון, ושמעון מותר בהנאת ראובן. הריני עליך חרם ואתה עלי, שניהם אסורין ליהנות זה מזה, ומותרים בדברים שהם בשותפות לכל ישראל, כמו הר הבית והעזרות, ואסורין בדברים שהם בשותפות לבני אותה העיר, כמו בית הכנסת והתיבה והספרים. ומה תקנתם, שיקנו חלקם שיש להם בו לאחר, ונמצא שאין אחד מהם נהנה משל חבירו. ויש אומרים שהם מותרים בכל דבר שאין בו דין חלוקה.
הגה: ומי שהשאיל ביתו לבית הכנסת, יש בתקנת ר' גרשון שאינו רשאי לאסרה על א' מבני הקהל, אלא אם כן יאסרנה על כולם (ב"י בשם א"ח וכל בו סי' קי"ו).