סימן רל:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רל:

סימן רל:

 

סעיף א
מתירין שבועות ונדרים, אפילו נשבע בהזכרת השם. (כן נהגו על פי ש"ס ופוסקים עיין בית יוסף).
הגה: ומכל מקום לא ישאל עליו לכתחלה, אלא מדוחק. ועיין לעיל סימן ר"ג (הגאונים וע"פ) כל נדר שיש בהתרתו נדנוד עבירה אין להתירו (הר"ד כהן וריב"ש סי' תל"ב). יש אומרים כל מי שנשבע שלא לעשות איזה דבר, כגון שנשבע שלא למכור חפץ פלוני, ועבר ומכרו, אין במכירתו כלום, הואיל ועבר על שבועתו. (במרדכי הגהות דשבועות).