סימן רלא: הנודר על תנאי, או שתולה נדרו בדעת אחרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלא: הנודר על תנאי, או שתולה נדרו בדעת אחרים

סימן רלא: הנודר על תנאי, או שתולה נדרו בדעת אחרים

 

סעיף א
אין הנדר והשבועה ניתרים, אלא על פי מומחה או בג' הדיוטות, שאפילו פירש והתנה בשעת הנדר או השבועה אימתי שירצה שיבטלנו מעיקרו, או שתולה (באחר) שיבטלנו אימתי שירצה, אינו כלום, דמיד כשחל הנדר אין לו התרה אלא ע"י מומחה או ג' הדיוטות ואפילו אם תלאו בדעת אחד וקיימו ושוב נשאל על הקיום אינו מועיל.
הגה: אבל אם לא קיימו ומיד ששמעו אמר שלא יהיה נדר, הנדר בטל (כ"מ מדברי הרא"ש כלל י' סימן ג' ומלשון הטור). וכל שכן אם התנה בפירוש שחבירו יוכל לבטלו, דיוכל חבירו לבטל כל זמן שלו חל הנדר (ריב"ש סימן ק"ב ותפ"ו וע"ל סימן רכ"ח סעיף ל"ז ול"ח). ומיהו אם נדר לזמן, אין צריך התרה אלא כשיגיע הזמן בטל ממילא.