סימן רלג: עונות נדרים לזכר ולנקבה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלג: עונות נדרים לזכר ולנקבה

סימן רלג: עונות נדרים לזכר ולנקבה

 

סעיף א
קטן בן י"ב שנה ויום אחד וקטנה בת יש אומרים שנה ויום אחד, אם יודעים לשם מי נדרו ונשבעו, נדריהם נדר ושבועתם שבועה אע"פ שלא הביאו ב' שערות. ובודקין שנת י"ג לזכר ושנת י"ב לנקבה וקודם שיש י"ב לזכר ויש אומרים לנקיבה, אפילו יודעים לשם מי נודרים אינו נדר.
הגה: וגוערים בהם ומכין אותן שלא ילמדו לשונם בנדרים ושבועות. ואם הוא דבר קטן וקל ואין בו עינוי נפש, אומרים להם שיעמדו בנדרם ושבועתם, כדי שלא ירגילו עצמם בזה (רמב"ם פ"ב מה"ש סמ"ג וכל בו). ומי"ג ויום אחד ואילך לזכר, ומי"ב ויום אחד לנקיבה, אע"פ שאין יודעים לשם מי נודרים, נדריהם נדר.