סימן קכח: דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכח: דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה

סימן קכח: דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה

 

סעיף א
עובד כוכבים שנתייחד עם היין, אפילו ברשותינו, אפילו שעה מועטת, אסור בהנאה. אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים, מותר ליחד יין אצלו, ברשותינו, לזמן מועט, כגון כדי שילך כדי מיל או יותר, אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים, ואפילו הודיעו שהוא מפליג. אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו, ואפילו בבתינו אסור, אם הוא לזמן מרובה. ואם עבר והפקיד, אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ, אע"פ שאינן עובדי עבודת כוכבים, מכל מקום אין מייחדים יין אצלם) (ב"י בשם הרשב"א).
 
סעיף ב
עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין, אם יש לו מלוה על אותו יין, כגון שעשאו אפותיקי (או משכנו לו) (טור), אסור ואפילו היה היין חתום בחותם אחד. אבל אם אין לו מלוה על היין, אף על פי שיש לו מלוה על ישראל בעל היין והגיע זמן המלוה, מותר. ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש, בכדי פישוט ידים, ואפילו אין ביין שום חותם, מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע. (הרא"ש). ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין, מותר, שאנו תולים לומר מדופני החבית לקחו ולא מפיו.
הגה: אבל דברים שאינם נמצאים רק על פי החבית, אסור (טור). וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו, היין אסור, ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו (מרדכי פ' השוכר בשם ראבי"ה), דתלינן תמיד בדבר הרגיל.
 
סעיף ג
בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו, ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים, שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים, היין אסור. ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם, כל החביות מותרות בשתיה, אפילו הן פתוחות; ואם לאו, את שיוכל לראות דרך שם, מותר, והשאר אסור בהנאה, אפילו חביות סתומות, אם שהה כדי שיפתח ויגוף ותגוב (פירוש ויגוף ויעשה מגופה אחרת ופירוש ותגוב וינגב וייבש). ואפילו היה ישראל דר באותו בית.
 
סעיף ד
בית שאין בו אלא יינו של ישראל, ונמצא עובד כוכבים בתוכו, אם אין הדלת נעול, מותר בשתיה. ואם הוא נעול במפתח מבפנים, אם אינו נתפס כגנב אסור בהנאה, ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה, מותר בשתייה.
הגה: ויש אומרים דבזמן הזה שאין העובדי גילולים מנסכין, אפילו אינו נתפס כגנב שרי, אלא א"כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת (כך הוא בהגהות אשירי פ' השוכר). מיהו אם פי החבית רחב, או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק, חיישינן (מרדכי פ' השוכר ובב"י בשם התוספות ובסמ"ג).
 
סעיף ה
היו בשוק חביות יין, ונמצא עובד כוכבים ביניהם, אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב, מותר בשתייה. ואם לאו, אסור בהנאה. (ועיין לקמן סימן קכ"ט עוד מדינים אלו).