סימן קלו: השולח כלי יין ביד עובד כוכבים צריך לחתמו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלו: השולח כלי יין ביד עובד כוכבים צריך לחתמו

סימן קלו: השולח כלי יין ביד עובד כוכבים צריך לחתמו

 

סעיף א
השולח ביד עובד כוכבים כלים המיוחדים ליין, צריך להחתימם בחותם אחד כדי שיהא ניכר אם הכניס בהם העובד כוכבים יין, ויש מי שמצריך חותם בתוך חותם.
הגה: ואם עבר ושלחם בלא חותם, יש להכשירו כפי ענין ההכשר אם היה של עובד כוכבים (טור), אבל אם כבר עבר והשתמש בו אין לאסור בדיעבד (ועיין לעיל סימן קכ"ב). ואם הם חביות גדולות, מותר להשהותן בבית העובד כוכבים אומן יום או יומים, לתקנם, דבכלי גדול כזה אין רגילים להשתמש בו לפי שעה.