סימן קפג: אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפג: אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים

סימן קפג: אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים

 

סעיף א
אשה שיצא דם ממקורה, בין באונס בין ברצון, טמאה, והוא שתרגיש ביציאתו. ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה אף על פי שלא יצא לחוץ, ואפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל, יושבת עליו שבעה נקיים.
הגה: כאשר יתבאר לקמן סימן קצ"ו. ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה (ריב"ש סימן תכ"ב מביאו ב"י), כי כל הבא על הנדה חייב כרת.