סימן קסה: דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסה: דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו

סימן קסה: דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו

 

סעיף א
המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלו, אם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת, ואפילו הוסיפו עליו כל שהוא. ואם לא הוזלו מחמת התוספת, אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעה. במה דברים אמורים, כשהוסיפו עליו עד חמישיתו, כגון שהיה משקלו ד' ועשאוהו ה'. אבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו, מנכה לו כל התוספת, אעפ"י שלא הוזלו הפירות. והוא הדין למלוה על המטבע ופחתו ממנו.
הגה: ועיין בח"ה סימן ע"ד אימת יוכל להחזיר המטבע שהלוה לו, אף על גב דנפסלה. ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה, ולא הוסיפו עליה, נותן לו מטבע החדשה (גמרא). והיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש, סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך, במסיחין לפי תומן, או הערכאות הממונים על כך. (ב"י בשם ס"ה). ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה, הולכים אחר גזירת המלך, דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל (ב"י בשם הרמב"ן) ועיין בח"ה סימן ע"ד.