סימן קעז: שלא לקבל צאן ברזל מישראל, וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעז: שלא לקבל צאן ברזל מישראל, וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית

סימן קעז: שלא לקבל צאן ברזל מישראל, וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית

 

סעיף א
אין מקבלים צאן ברזל מישראל, דהיינו שמקבל ממנו מאה צאן ויהיו הגזות והולדות והחלב לאמצע, לשליש או לרביע עד שנה או עד שנתים כמו שהתנו ביניהם, ואם מתו הצאן הרי המקבל משלם דמיהם, הרי זה אסור, שהרי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסד. לפיכך אם קבל עליו בעל הצאן שאם הוקרו או הוזלו או נטרפו הרי הן ברשותו, הרי זה מותר. וכן כל כיוצא בזה. וכן הדין במקבל עליו סחורה בענין זה (טור).
הגה: וכל זה לא מיירי אלא כשיש למקבל ריוח, אבל אם אין לו ריוח כלל במה שמקבל, אין כאן הלואה כלל ואפילו קבל עליו כל האחריות, שרי, דהא מותר לש"ח לקבל עליו להיות כשואל. (ב"י ובעל התרומה בשם חכמי לוני"ל והר"ן בתשובה).
 
סעיף ב
הנותן מעות לחבירו בתורת עיסקא, דהיינו שחצי האחריות על הנותן וחצי על המקבל, אסור. שכל עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון, ונמצא שטורח בחלק הפקדון בשביל חלק המלוה. לפיכך צריך לו ליתן שכר טרחו שבכל יום ויום מימי השותפות כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה. ואם היה לו עסק אחר כל שהוא להתעסק בו עם מעותיו של זה, אינו צריך להעלות לו שכר של כל יום אלא אפילו העלה לו דינר בכל ימי השותפות, דיו, ואם פחתו או הותירו יהיה לאמצע בשוה. וכן אם א"ל: כל הריוח יהיה לך שלישו או עשיריתו בשכרך, הואיל ויש לו עסק אחר הרי זה מותר, ואם הפסידו יפסיד מחצה. ואם היה המתעסק אריסו והיה לו עסק אחר, אינו צריך להעלות לו שכר אחר כלל שהאריס משועבד הוא לבעל השדה.
הגה: וצריך להיות כל אחריות פלגא הפקדון על הנותן אפילו אחריות דאונסין (טור ופוסקים בשם ר"י ומהרי"ק שורש קי"ט), ודלא כיש מקילין ומתירין במקצת אחריות (ב"י לדעת ר"י וריב"ן).
 
סעיף ג
במה דברים אמורים, כשלא פסק עמו בתחלת העסק אלא נתן לו למחצית שכר, אבל אם פסק עמו בתחלת העסק שכר טרחו בדבר ידוע, ואפילו בדינר, מותר.
הגה: וכל זה כשאחד נותן המעות, אבל אם כל אחד נותן מעות אפילו אחד מתעסק לבד, אין כאן עיסקא אלא הוי כשותפות בעלמא (בית יוסף בשם רי"ף וסמ"ג).
 
סעיף ד
הנותן מעות לחבירו סתם להתעסק בהם, ולא פסק עמו בתחלת העסק דבר לשכר טרחו, וכשבאו לחשבון לא רצה ליתן לו שכר כל יום ויום מימי השותפות, ואם היה לו עסק (אחר) לא רצה ליתן לו דינר לכל ימי השותפות, יהיה שכר המתעסק בחצי הפקדון שליש ריוח הפקדון, שהוא שתות ריוח כל המעות, לפיכך אם הרויחו יטול המתעסק ב' שלישי הריוח, חצי הריוח של חצי המעות שהם מלוה, ושתות הריוח בשכר שנתעסק בפקדון, נמצא הכל ב' שלישי הריוח, ויטול בעל המעות שליש הריוח. ואם פחתו, יפסיד המתעסק שליש הפחת, שהרי הוא חייב בחצי הפחת מפני שחצי המעות מלוה, ויש לו שתות בשכרו באותו החצי של פקדון, ונמצא שנשאר עליו מהפחת שלישו ובעל המעות יפסיד שני שלישי הפחת.
 
סעיף ה
כשהוא נוטל שכר על חלק הפקדון שבידו הרי הוא כשומר שכר. מותר ליתן עיסקא למחצית שכר ולהתנות שלא להתעסק אלא בדבר פלוני, ואם ישנה שיהיה כל האחריות על המקבל, וכן כל תנאי שירצה, כגון שיתנה שלא ישמור הכספים אלא תחת הקרקע, ואם שינה והפסיד כל ההפסד למקבל, ואם הרויח הוא לאמצע, אע"פ שעתה הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד לא חשיב רבית, כיון שאם לא שינה היה קרוב לשכר ולהפסד.
הגה: ומותר למקבל לשנות לכתחלה, ולא אמרינן דהוי כגזלן בכך. (ב"י בשם הר"ן ובהגהות פ' א"נ ובמרדכי). מיהו אם שינה ואמר: לעצמי אני עושה ולא בתורת עיסקא, הוי כגזלן ומה שעשה עשה לעצמו (ר' ירוחם). ולכן יתנה הנותן תחלה שאם יטול לפעמים קצת מן העסק לצרכו שלא יהא מקרי שולח יד בפקדון בכך, דאז הוי כגזלן וכל הריוח שלו והמעות מלוה עליו ואסור ליטול אח"כ רבית. (ב"י בשם תשובת מיימוני). ואם נהגו שלא להקפיד בכך מסתמא, כאלו התנו דמי וכמ"ש לעיל סימן קס"ח. ועיין לקמן סוף סי' זה מדין זה.
 
סעיף ו
נתן מעות לעיסקא למחצית שכר וקצץ בדבר ידוע, אפילו אם כל האחריות על הנותן, אסור.
הגה: ויש אומרים דאם מקבל עליו כל האחריות, מותר. (ב"י בשם מהרי"ק שורש קי"ט, וכן משמע בת"ה סימן ש"ב) בכל רבית דרבנן, כגון נותן בעיסקא או בשאר רבית דרבנן, אבל ברבית קצוצה לא מהני אם המלוה מקבל עליו כל האחריות, אבל אם לא מקבל עליו כל האחריות, רק קצתו, אפילו בדרבנן אסור. ויש להקל ברבית דרבנן כסברא זאת.
 
סעיף ז
הנותן מעות לחבירו למחצית שכר שנתיים ושלש, ושוב נמלכו ועשו קצבה ביניהם לתת לו כך לשנה, אם הלוה הוציא המעות ביציאותיו ונתן ריוח, הוי רבית. אבל אם היה מתעסק והולך ופרע מריוח שהרויחו הנכסים, כיון דמעיקרא לאו בתורת איסורא אתא לידיה, אם חצי ריוח שהרויחו המעות עלה למה שנתן לו, מותר.
 
סעיף ח
הלוה מנה לחבירו לכל הנאתו, אלא שהתנה עמו שיסלק מעל אותו המנה מס המלך, אסור.
 
סעיף ט
לוה שקבל עליו לזון היתום, וכשבא היתום לתבוע חובו טען לנכות מה שנתן לו ממזונות, והיתום טוען שלא קבל ממנו, דבר היתום נאמן.
 
סעיף י
א"ל: הילך ר' זוז מעכשיו כדי שיפול תחתיו לאומנות המלך שהוא בשי"ן, אסור. אבל אם אמר לו: פרשני מן האומנות, מותר. (ועיין בסימן קע"ג).
 
סעיף יא
האומר לחבירו: מנה לי בידך מרבית קצוצה שגבית ממני, והלה אומר: לא היו דברים מעולם, משביעין את הנתבע היסת. (פי' שהסיתו אותו חכמים לישבע להסיתו להודות, כי מדאורייתא אין משביעין אלא שבועת השומרים וע"פ עד אחד ובהודאה מקצת הטענה), ויש חולקין (ר' ירוחם בשם הר"ם) (וע"ל ס"ס קס"ח).
 
סעיף יב
המקבל מעות לחצי ריוח וטוען שמלוה ברבית היא, אינו נאמן.
 
סעיף יג
המלוה מעות לבעל הבית וגם חוזר ההלכ' עם בנו של בעל הבית ובעל הבית נותן לו הוצאה, אסור, אלא אם כן יתן לו הקרן במתנה גמורה שאם ירצה לעכבו יהא רשות בידו (ולעיל סימן קס"ו בארתיו).
 
סעיף יד
האומר לחבירו: אם לא אפרעך לזמן פלוני הריני חייב לך מעכשיו ולזמן העיכוב כך דינרין (יותר ממה שהלוהו), אסור מפני הערמת רבית.
הגה: ויש מתירין אם נותן לו מעות ומקבל פירות (ריב"ש סימן של"ה). ויש להקל בזה וע"ל בסימן קס"ג אם עבר ועשה ערמה ברבית אי מוציאין מידו.
 
סעיף טו
המתחייב לפרוע לחתנו לנדוניא לזמן פלוני ואם יעכב מלפרוע יוסיף על סך הנדוניא על כל עשרים דינר מהם ז' פשיטים בכל חדש, מותר, שזה דומה לנותן מתנה לחבירו ואומר לו: אני נותן לך כך וכך לזמן פלוני, ואם לא אתן לך לזמן פלוני עוד אני מוסיף כך וכך, שהוא מותר (וכבר נתבאר לעיל סי' קע"ו).
 
סעיף טז
אם חייב עצמו לתת למלוה כך וכך בכל שבוע בעוד שמעכב ממנו, הרי זה רבית גמור.
הגה: אף על גב דכתב לו כך דרך קנסא: אם לא אפרע לך לזמן פלוני אתן לך כל שבוע כך וכך, ואף על גב דאם היה פורע לו בזמנו לא הוי כאן רבית כלל, מכל מקום הואיל וכתב לו ליתן לו קצבה בכל שבוע ושבוע, הוי רבית גמור. (רוב הפוסקים). וכן עיקר, אף על גב דיש מקילין והתירו ללוות ברבית בדרך זה (הגהות מרדכי פא"נ בשם ר"י דארליינש).
 
סעיף יז
המלוה על המשכון ואמר: אם לא אפדנו לזמן פלוני יהיה שלך כל ששוה יותר על החוב, יש מי שאוסר משום הערמת רבית. (ועיין בח"ה סימן ע"ב וע"ג).
 
סעיף יח
המוכר סחורה לחבירו בס' זהובים שקבל מיד והתנה לתתה לו לחצי שנה, ואם יעבור על זה שיתן בעבורה ק' זהובים, וקנו מידו והגיע הזמן ולא נתן, חייב ליתן הק' זהובים. והוא שכשפסק על הסחורה ההיא יצא השער וקנה כפי השער, או היתה לו הסחורה ההיא.
 
סעיף יט
אם הפקיד מעות אצל חבירו והנפקד הלוום לעובד כוכבים, הנפקד חייב באונסין ואין למפקיד בריוח כלל. ואם הנפקד רוצה לתת דבר מעצמו למפקיד, אין בו משום רבית (ועיין בחושן המשפט סימן רצ"ב).
 
סעיף כ
המתעסק בשל חבירו ונותן לו ריוח כל שנה ולבסוף טוען שלא היה שם ריוח, אינו נאמן, מאחר שנתנו לשם ריוח (ועיין בח"ה סימן פ"א).
 
סעיף כא
אם נותן לחבירו סחורה בתורת עיסקא, אם דרך לשכור כתף להוליכה לשוק לא יאמר לו: כיון שאני נותן לך שכר טרחך אתה תתן שכר הכתף, (אלא שמין כמה צריך ליתן והוא בכלל הקרן) (טור).
 
סעיף כב
אם יש למקבל סחורה שקנה בזמן הזול, ועכשיו נתייקרה, לא ישום אותה כמו שקנאה, אלא כמו ששוה עתה.
הגה: ובמקום שנהגו לתת מעשר מריוח המעות, אין המקבל יכול ליתן המעשר אלא יתן חציו לנותן והוא יתננו למי שירצה (מרדכי פרק הגוזל).
 
סעיף כג
הנותן בהמה לחבירו בעיסקא באתונות, חייב ליטפל י"ח חדש, ובדקה כ"ד, ובתוך זה הזמן כל אחד מעכב על חבירו. והולדות, מקום שנהגו לחלקם מיד, חולקים. ובמקום שאין מנהג, יגדלם המקבל בדקה שלשים יום, ובגסה חמשים יום, ומשם ואילך נוטל חצי השבח והחצי מהחלק השני ואינו צריך ליתן לו שכר טרחו מהחלק השני. ואם בא לחלוק צריך להודיעו לחבירו או לשום ולהתנות בפני שלשה, ואם לאו אין החלוקה כלום. (ואינו נוטל רק מחצית השבח כמו בראשונה) (טור).
 
סעיף כד
הנותן עסקא לחבירו לא יצרף הריוח עם הקרן ויעשה כולו קרן, דשמא לא יהיה כל כך ריוח ונמצא נוטל ממנו רבית. וכן לא יתן לו מעות בתורת עיסקא או שותפות ויכתוב אותם מלוה, שמא ימות ונמצא השטר ביד היורש וגובה בו את הרבית.
 
סעיף כה
אם כתוב בשטר: פלגא באגר והפסד, אם הנותן או המקבל אדם גדול וידוע שלא היה עושה איסור רבית דנין אותו להיתר לומר אם יטול חצי הריוח שיקבל עליו שני חלקים באחריות, ואם לא יקבל עליו אלא חצי האחריות שלא יטול אלא שליש הריוח. אבל באינש אחרינא דלא אתחזק בהכי, דיינינן לשטרא כפשטיה והוה ליה שטר שיש בו רבית ואם יש הפסד יפסיד החצי כפי תנאו, ואם יש בו ריוח לא יקבל כלום. (וכן הוא הדין בכל עיסקא שנעשה באיסור) (תשובת הרא"ש כלל פ"ח).
 
סעיף כו
והיכא שהוא אדם גדול דדיינינן להתירא, אם יש בו ריוח ואמר הנותן: אני אטול החצי מיד, ואם יהיה בו הפסד אקבל אחריות ההפסד שני חלקים, או אם יש בו הפסד אומר: איני מקבל אלא חצי ההפסד ולכשיהיה בו ריוח לא אקבל אלא השליש, והמקבל אומר בהפך אם יש בו ריוח שיטול הוא מיד ב' חלקים ואם יהיה בו הפסד יקבל עליו חצי האחריות, או אם יש בו הפסד אומר שאינו מקבל אלא השליש, וכשיהיה ריוח לא יקח ממנו אלא החצי, אם כתוב בשטר: דיהיב מרי עיסקא למקבל פלגא באגר ובהפסד, משמע דמלתא במרי עיסקא קיימא ובדידיה תליא מלתא למיתב למקבל מאי דניחא ליה, ואי כתיב ביה: למשקל פלגא באגר ובהפסד, משמע דבמקבל תליא מילתא למשקל מאי דבעי.
 
סעיף כז
אם התנו על חלוקת הריוח ולא התנו על חלוקת ההפסד, אם יהיה שם הפסד יפסיד המתעסק שני שלישי החלק שהיה מרויח. וכן אם התנו על חלוקת ההפסד ולא התנו על חלוקת הריוח והרויחו, יטול כמו אותו החלק שהיה מפסיד ותוספת שליש חלק חבירו. כיצד, אם התנו שיטול המתעסק רביע השכר ולא התנו על ההפסד, אם הפסיד הרי זה משלם שתות. ואם התנו שיפסיד המתעסק רביע בהפסד ולא התנו על הריוח, אם הרויח נוטל מחצה.
 
סעיף כח
אם התנו שהנותן יפסיד שני חלקים ולא יטול בריוח אלא חלק א', ולא היה שם לא ריוח ולא הפסד, והמתעסק תובע שכרו, לא יטול כלום (תשובת ראב"ד בשם תשובת רי"ף והוא ברי"ף פרק המקבל). אבל אם התנו למחצה בשכר ומחצה בהפסד, ולא היה שם ריוח ולא הפסד, נוטל המתעסק שכרו מהקרן. (תשובת ראב"ד שם).
 
סעיף כט
המושיב חבירו בחנות להתעסק ויחלקו הריוח, לא יהיה לוקח ומוכר דברים אחרים ממעותיו, ואם עשה כן, חצי הריוח לבעל החנות.
 
סעיף ל
הנותן מעות לחבירו להתעסק, אע"פ שהחצי יש לו דין מלוה אינו יכול להוציא החצי לצרכו ולהתעסק בחציו לבד לצורך חבירו, וכן אינו יכול לומר: אתעסק בחצי שלי ואניח החצי של פקדון בבית דין.
 
סעיף לא
מתעסק שמת ויש עדים שמעות או מטלטלין אלו הם מזה העסק, נוטלן בעל הממון בלא שבועה ואין הבעל חוב ולא האשה נוטלים כלום מהקרן ולא מחלק ריוח הנותן.
הגה: ויוכל הנותן ליקח כל העיסקא מידם אע"פ שעדיין לא כלה הזמן שקצב עם המקבל (מיימוני פ"ה דהלכות שלוחים ורוב הפוסקים) (ועיין בח"ה סימן קע"ו).
 
סעיף לב
נתן המתעסק מתנה מהמטלטלין של העסק או מהמעות לאחרים, והביא בעל הממון ראיה ברורה שהם מזה העסק, מוציא מידם. אפילו שינה אותם מקבל המתנה או מכרם או נתנם לאחרים או הפסיד, חייב לשלם, והכל בראיה ברורה.
 
סעיף לג
מי שנתן לחבירו עיסקא אחת וכתב עליה שני שטרות אין שטר אחד משועבד לחבירו, שאם היה באחד ריוח ובשני הפסד שימלאו הקרן ואח"כ יחלקו הריוח, אלא יחלקו כל שטר לפי תנאם. ואם נתן לו שתי עיסקות בשתי פעמים, וכתבם בשטר אחד והרויח באחד והפסיד באחרת, ימלאו הקרן תחלה ואח"כ יחלקו המותר.
 
סעיף לד
המקבל עיסקא מחבירו והפסיד ולא הודיעו אלא נתעסק ומילא הקרן, אינו יכול לומר: תפסיד חלקך מההפסד, אלא יתמלא הקרן מהריוח ואם יש בו מותר יחלקוהו לפי תנאם.
הגה: ודווקא שלא הודיעו, אבל אם הודיעו, וא"ל: לא אעסוק עוד עד שנפלוג בריוח, הרשות בידו, (ב"י בשם תלמידי הרשב"א ונ"י), דהא יכול לחזור בו אימת שירצה כמו שיתבאר. המקבל עיסקא נותן מס מן הריוח תחלה ואח"כ יחלקו, אלא אם כן התנו שיוכל ליקח ריוח מתי שירצה, או שהודיעו ליקח חלקו מן הריוח, ואז אם נתן אח"כ מס נחשב להפסד (מרדכי פרק המקבל).
 
סעיף לה
שנים שקבלו עיסקא מאחד לזמן, ואמר אחד לחבירו בתוך הזמן: נחלוק העסק ואתעסק אני בחציי ואתה בחצייך, אין שומעין לו. ואפילו אם יאמר: אני אקבל אחריות בחצי שלך שאם תפסיד אני אפרענו לבעל המעות, אין שומעין לו ואפילו אם יאמר: ישאר הקרן בין שנינו ולא נחלוק רק הריוח, אין שומעין לו.
 
סעיף לו
יחיד המקבל עיסקא לזמן קצוב, המקבל יכול לחזור בו כדין פועל שחוזר בחצי יום, ובעל המעות אינו יכול לחזור בו.
 
סעיף לז
הלוקח מעות מחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר, לא יהא לוקח בשלו חטים ובשל חבירו שעורים.
 
סעיף לח
הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר, לוקח בהם כל מין שירצה, אפילו בעלי חיים, אבל לא יקח בהם לא כסות ולא כלים.
 
סעיף לט
הנותן מעות לחבירו לקנות בהם פירות למחצית שכר רשאי לקנות גם לעצמו מאותו המין, ובלבד שלא ימסרם ביחד, אלא אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן.
 
סעיף מ
הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר ואומר: לא לקחתי, אין לו עליו אלא תרעומת. ואם יש עדים שלקח במעות משלחו ומכר, מוציאין ממנו בעל כורחו. ואם שלח בהם יד בפני עדים או שאמר בפניהם שחוזר בו משליחותו, קנה לעצמו. (ועיין בח"ה סימן קפ"ג מדין זה).