סימן רעח: דין תפירת ספר תורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעח: דין תפירת ספר תורה

סימן רעח: דין תפירת ספר תורה

 

סעיף א
אין תופרין ספר תורה אלא בגידי בהמה או חיה הטהורים. ולא יתפור כל היריעה מראשה לסופה, אלא יניח בראשה מעט ובסופ' מעט שלא יהיה תפור, וכל השאר יהיה תפור מראש ועד סוף. ויתפור מבחוץ (תרומת הדשן סי' נ').
 
סעיף ב
ישים בספר תורה שני עמודים, אחד בראשו ואחד בסופו, ומה ששיר גליון בראשו ובסופו יכרוך על העמודים ויתפרנו בגידים, וישאר בין העמוד לדף שתי אצבעות. (ובשעת הדחק, שאי אפשר לתפרה בגידין, אם נתפרה במשי סביב העמודים, קורין בה. מיהו אם אפשר לתקנה בגידין, אע"פ שכבר נתפרה במשי, אין קורין בה עד שיתקננה) (ת"ה סי' נ"א).
 
סעיף ג
אם נקרע רוב תפירה שבין יריעה ליריעה ועדיין מחוברות בחמש או שש תפירות של קיימא, כשר (שם סימן נ').
 
סעיף ד
אם יריעה אחת אינה תפורה עמו, אפילו היא מונחת עמו, אין קורין בו.