סימן רפג: שיכול לדבק תורה נביאים וכתובים יחד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפג: שיכול לדבק תורה נביאים וכתובים יחד

סימן רפג: שיכול לדבק תורה נביאים וכתובים יחד

 

סעיף א
מותר לדבק תורה, נביאים וכתובים בכרך אחד, ומניח בין כל חומש וחומש ד' שיטין, ובין כל נביא ונביא ג', וכן בין כל נביא ונביא של תרי עשר, ואין קדושתם כקדושת ספר תורה, אלא כחומש בעלמא. (וכל זה בחומשים העשוים בגליון כספר תורה, אבל בשלנו שהם נכרכים, אין חילוק בין חומש לנביא) (הר"ן). ומותר לכתוב כל התורה חומש חומש בפני עצמו, ואין בהם קדושת ספר תורה השלם. ויש מי שאומר שהם כספר תורה לכל דבריהם, אלא שאין קורין בהם בצבור.
 
סעיף ב
לא יכתוב מגילה בפני עצמה שיהיו בה פרשיות. ואין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלימה לחומש, מותר.
 
סעיף ג
כתב מגילה שלש שלש תיבות בשיטה אחת, מותר.
 
סעיף ד
אסור לרקם פסוקים בטלית.
 
סעיף ה
סדרן של נביאים: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר. וסדר הכתובים: רות, תהלים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, קינות, דניאל, מגילת אסתר, עזרא, דברי הימים.