סימן רפד: שלא לכתוב בלא שרטוט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפד: שלא לכתוב בלא שרטוט

סימן רפד: שלא לכתוב בלא שרטוט

 

סעיף א
כל כתבי הקודש אין כותבין בלא שרטוט, אפילו כתובים על הנייר.
 
סעיף ב
אסור לכתוב ג' תיבות מפסוק בלא שרטוט, אם הוא כתב אשורית. (ואין חילוק בין כתיבה לחקיקה בעצים או בזהב (ב"י בשם ר' ירוחם נתיב ב') ומיהו באגרת שלומים מותר לכתוב אפילו כמה תיבות מהפסוק לדבר צחות.
הגה: ואם שרטט שיטה העליונה, שוב לא צריך (טור בשם ר"ת). ויש אומרים דאין לכתוב דברים של חול בכתב אשורית שכותבין בו התורה (שם בשם רבינו ירוחם).