סימן יב: שלא לשחוט בתוך גומא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יב: שלא לשחוט בתוך גומא

סימן יב: שלא לשחוט בתוך גומא

 

סעיף א
אין שוחטין לתוך הגומא, אפילו בבית; ואם לא היה רוצה ללכלך ביתו בדם, עושה מקום מדרון חוץ לגומא ושוחט שם, והדם שותת ויורד לגומא; ובשוק, לא יעשה כן.
 
סעיף ב
יש אומרים שאם שחט בגומא בשוק, אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו שמא אפיקורס הוא; (רמב"ם פ"ב מה"ש ועיטור) ויש אומרים שמותר בדיעבד ואין צריך בדיקה (רשב"א ומרדכי בשם רא"ם).
הגה: ובזמן הזה דאין דרך עובדי עבודת כוכבים בכך, יש להתיר בדיעבד. (א"ז ובשחיטות הר"מ ממדלינגן).