סימן טו: שלא לשחוט בהמה עד יום שמיני ללידתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן טו: שלא לשחוט בהמה עד יום שמיני ללידתה

סימן טו: שלא לשחוט בהמה עד יום שמיני ללידתה

 

סעיף א
אפרוח כל זמן שלא יצא לאויר העולם, אסור; ולאחר שיצא לאויר העולם, מותר מיד.
 
סעיף ב
בהמה שילדה, אם ידוע שכלו לו חדשיו דהיינו ט' חדשים לגסה וה' לדקה, מותר מיד ביום שנולד, ולא חיישינן שמא נתרסקו (פי' נכתשו ונכתתו) אבריו מחבלי הלידה; ואם אין ידוע שכלו לו חדשיו, אסור משום ספק נפל עד תחלת ליל שמיני.
 
סעיף ג
אין סומכין על עובד כוכבים בגדיים קטנים הנקחים ממנו ואומר שהם בני ח' ימים (תשובת רשב"א סי' רמ"ג).