סימן כה: שצריך לבדוק אחר השחיטה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כה: שצריך לבדוק אחר השחיטה

סימן כה: שצריך לבדוק אחר השחיטה

 

סעיף א
השוחט צריך שיבדוק בסימנים אחר שחיטה אם נשחטו רובן, או שיראה בשעת שחיטה שהם שחוטין רובן; ואם לא ראה שרובן שחוטין, אסור.
הגה: ונהגו לבדוק בדרך זה, שתוקף אגודל על שיפוי כובע ומתוך הדחק יפלטו הסימנים לחוץ, ואז יכול לראות אם נשחטו רובן, גם אם עביד שמוטה כי אם לא יכנסו הסימנים לפנים לאחר שהסיר אצבעו, הוה שמוטה וטריפה (הגהות בשחיטות). מיהו אין צריך לבדוק אחר שמוטה, דסמכינן ארובה כמו בשאר טריפות; ויש מי שאומר שצריך לראות שהם שחוטין במקום שחיטה בלא הגרמה.
הגה: ויש לבדוק אחר זה קודם שיזרוק העוף מידו (מהרי"ק שורש ל"ה בשם שחיטות אשכנזים); אבל אם לא בדקו תחלה, בודק אח"כ ולא חיישינן שמא ע"י הפרכוס נתרחב החתך (סברת מהרי"ק שם).
 
סעיף ב
הבודקים בנוצה לראות אם נשחט הרוב, טועים הם.
 
סעיף ג
נשחטה כראוי ובא זאב ונטל בני מעיה והחזירן כשהם נקובים, כשרה ולא חיישינן שמא במקום נקב ניקב.
הגה: אבל קודם שידעינן שנשחטה כראוי, בחזקת איסור עומדת (טור ע"פ הגמרא) וכל ספק שאירע בשחיטה, טריפה (מהרי"ל הלכות שחיטה והוא בש"ס דחולין דף י' וכ"ח ומוסכם מכל הפוסקים בכמה דוכתי).