סימן ח: שיעור סכין של שחיטה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ח: שיעור סכין של שחיטה

סימן ח: שיעור סכין של שחיטה

 

סעיף א
כמה הוא אורך הסכין ששוחט בו, כל שהוא; (והוא) שלא יהא דבר דק שנוקב ואינו שוחט כמו ראש האזמל הקטן וכיוצא בו; ובמחט, אפילו הוא רחב קצת כאותן של רצענים שחותכין בו החוט, אין שוחטין בו (טור). וכיון דלא ידעינן שיעורא, השוחט בסכין קטנה צריך ליזהר ולשער לפי אומד דעתו שכשיוליך ויביא בה שלא ידרוס; אבל בקטנה יותר מדאי לא ישחוט.
הגה: ומי שלא יוכל לשער, יקח סכין כמלא אורך ב' צוארין של אותו דבר ששוחטין (מדרכי בשם ר"ח); ויש אומרים לשער בי"ד אצבעות, ורמז לזה, שנאמר: ושחטתם בז"ה (שמואל א, יד, לד), מנין י"ד. (שם ושחיטות ישנים).