סימן ל: דין מכה בעצם הגלגולת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ל: דין מכה בעצם הגלגולת

סימן ל: דין מכה בעצם הגלגולת

 

סעיף א
בהמה או חיה שנתרוצץ רוב עצם גולגלתה, בין ברוב גבהה בין ברוב היקפה, טריפה אע"פ שהקרום קיים.
 
סעיף ב
נפחתה וחסר ממנה כסלע, טריפה; ואם ניקבה נקבים שיש בהן חסרון, אם בין כלם כסלע, שהוא שליש טפח, טריפה.
הגה: אבל פחות מזה יש להכשיר אפילו בזמן הזה, דלא חיישינן בבהמה לנקיבת קרום של מוח (כך משמע בטור ובא"ו הארוך כלל כ"ד);
ובעוף המים, כגון אווזא (ובר אווזא) (רשב"א ותשובת הרא"ש כלל כ' סימן ט'), אפילו לא ניקב העצם אלא כל שהוא, טריפה. ועוף היבשה שנשכתה חולדה בשיניה בראשה, או שנגפה בעץ או באבן, מניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם, או מכניס ידו לתוך פיה ודוחק שם, אם לא בצבץ המוח ולא יצא מהנקב, בידוע שלא ניקב קרום של מוח, וכשרה; ואם יצא, טריפה.
הגה: ואנן אין בקיאין בבדיקת הטריפות ולכן יש להטריף אם ניקב עצם הגולגולת בכל שהוא בעוף, אפילו בעוף דיבשה, (בשערים דמהרא"י שער ל"א ובא"ו הארוך כלל צ"ד).