סימן מה: דין אם ניטל השליא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מה: דין אם ניטל השליא

סימן מה: דין אם ניטל השליא

 

סעיף א
בהמה או עוף שניטל האם שהולד מונח בה, כשרה.
הגה: וכל שכן ניקב, דכשר (ד"ע); ויש מחמירין לאסור בניקב או נימוק (תוס' ורוקח ועס"ק ג' והגהת ש"ד סימן פ"ח בשם א"ז ואו"ה כלל נ"ה), ויש להחמיר אם לא במקום הפסד מרובה.
 
סעיף ב
ניטלה שלחופית שמי רגלים נקוים לתוכה, כשרה, ויש אוסרין. (והכי נהוג להטריף, אפילו בניקב) (טור בשם ר"ח והגהמ"י פ"ח מה"ש בשם התוספות ריש דף מ"ח ואגודה וכך כתב בהגהה ש"ד סימן פ"ח בשם א"ז וד"מ בשם מהרא"י ומהרש"ל בא"ו שלו סימן צ"ו בשם ראבי"ה ור"י).