סימן נז: דין בהמה דרוסה מחיה הדורסת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נז: דין בהמה דרוסה מחיה הדורסת

סימן נז: דין בהמה דרוסה מחיה הדורסת

 

סעיף א
דרוסה (פירוש הדריסה היא הכאה שהכה החיה או העוף בצפרנים) טריפה. ולא כל חיה ועוף שוים בדריסתן, אלא מעלות מעלות יש. כיצד, הארי יש לו דריסה אפילו בשור הגדול ובגסה שבחיות; הזאב אין לו דריסה בבהמה גסה, ואפילו בקטנה שבהן כגון בעגלים, אבל יש לו דריסה בדקה ואפילו בגדולה שבדקות כגון כבשים גדולים; חתול ונמיה ושועל אין להם דריסה בכבשים גדולים, אבל יש להם דריסה בגדיים וטלאים, וכל שכן בכל העופות; חולדה אין לה דריסה בבהמה כלל, ואפילו בגדיים וטלאים, אבל יש לה דריסה בכל העופות אפילו בגסה שבהם; כלב אין לו דריסה כלל אפילו בעופות, ואם ניקב עד החלל דינו כקוץ שניקב לחלל; שאר חיות טמאות, כל שאינה גסה מהזאב, אין לה דריסה בגדולה שבדקה בכבשים ועזים, אפילו היא גסה כזאב, אבל יש לה דריסה בגדיים וטלאים וכל שכן בעופות; ואם היתה גסה מהזאב, דינה כזאב ויש לה דריסה בדקה אבל לא בגסה, ואפילו היא גדולה כארי; היתה גסה יותר מארי, הרי היא כארי ויש לה דריסה בכל.
הגה: ויש מחמירים עוד דכל שהיא מזאב ולמעלה יש לה דריסה אפילו בבהמה גסה, ויש לחוש לחומרא (ת"ה סימן קע"ח בשם א"ז).
 
סעיף ב
כל העופות אין להם דריסה בבהמה אפילו בגדיים וטלאים, חוץ מהנץ שיש לו דריסה בגדיים וטלאים והוא שיקוב בצפרנו לבית החלל, שאז מטיל ארס.
 
סעיף ג
הנץ יש לו דריסה אפילו בעוף גדול ממנו, ובלבד שיהא מן הדק כתורים ובני יונים, אבל לא בתרנגולת ושלמעלה ממנה (ודוקא בגדולים, אבל בקטנים יש להם דריסה) (רשב"א וטור) ושאר עופות הדורסים יש להם דריסה בעוף שכמותם, אבל לא בעוף שהוא גדול מהם. (חוץ מן הגס שקורין פלקו"ן שיש לו דריסה בכל העופות) (טור וע"פ).
 
סעיף ד
כל אלו שאמרנו שיש להם דריסה, בין אם באים להציל הנדרס ממנו בין אם אין באים להצילו.
 
סעיף ה
יש אומרים שעכשיו נוהגין היתר בחתולים הנכנסים בלול של תרנגולים, ואע"פ שהיה ראוי לחוש בדבר סומכין על שחתולים שלנו הם בני תרבות, וכל שלא הכהו אין חוששין.
 
סעיף ו
אין דריסה אלא ביד ובצפורן, אבל דרסה ברגלה ונשכה בשיניה לא הוה אלא כקוץ בעלמא.
 
סעיף ז
אין דריסה אלא מדעת הדורס, אבל שלא מדעתו כגון שנפל עליו דרך מקרה ונתחב בו צפרנו, לא הוי דריסה.
 
סעיף ח
אין דריסה אלא מחיים של דורס ונדרס. כיצד, הרי שנעץ צפרנו בנדרס ועד שלא הוציא צפרנו הומת הדורס או חתכו ידו או נשחט הנדרס, הרי זה כשר. במה דברים אמורים, כשראינו מתחלה ועד סוף, אבל אם בא לפנינו וצפורן תחובה בו חוששין שמא דרס וחזר ודרס. לפיכך אלו הצדים בעופות הדורסים, אפילו שחטו הנדרס קודם שהסיר צפרנו, אסור, שכן דרך שמכה בו כמה פעמים עד שיצודנו. ואפילו ראינו שלא דרס אותו קודם לכן, חיישינן ליה לפי שפעמים כשהנץ רודף אחר העוף הוא מכהו בצפרנו דרך פריחתו.
 
סעיף ט
חוששין לספק דרוסה כגון אם ראו ארי שנכנס בין השוורים למקום צר שאינם יכולים לברוח מפניו, כגון שנכנס לדיר שלהם (טור בשם רשב"א), וכן עוף דורס שנכנס לכלוב מלא עוף (או ללול של תרנגולים) (או"ה כלל נ"ז) חוששין שמא דרס. במה דברים אמורים, כשהוא שותק והם מקרקרים (פי' מתרעדים וצועקים) אבל אם הוא שותק והם שותקים, או הוא והם מקרקרים, אין חוששין. ואם חתך ראשו של אחד מהם, אין חוששין לאחרים אפילו הוא שותק והם מקרקרים, דאמרינן כבר נח רוגזיה. ודוקא כשהרגו, אבל אם פצע אחד מהם חוששין לכלם, דכל שכן שחמתו בערה בו כשהציל עצמו ולא הרגו.
הגה: ואפילו הרג אחד מהן, דווקא שלא ראינו שדרס עוד אחרים, אבל אם דרס אחרים הרי ראינו שלא נח רוגזיה, וכל מה שבדיר אסור (א"ו הארוך כלל נ"ו).
 
סעיף י
במה דברים אמורים שאם חתך ראשו של א' מהם אין חוששין לאחרים, דוקא כשנכנס לתוכו ועמד עמהם. אבל כגון אלו החתולים שעולים על כלוב מלא עוף ומכניסים ידיהם מבפנים ודורסים, אף על גב דקטעיה לרישיה דחד מנייהו לא נח רוגזיה משום הכי, דמתוך שהם בורחים אף הוא כועס עליהם.
 
סעיף יא
במה דברים אמורים שאם הוא שותק והם שותקים מותר, הני מילי דלא חזינן דנגע בהו, אבל היכא דחזינן דקפץ עלייהו כדרך הדורסים, אע"פ שהוא בן תרבות, אסור.
 
סעיף יב
יש מי שאומר דהיכא דלא ידעינן אי שתיק ואי צווח ואי מקרקרים אינהו ואי שתקי, לא חיישינן לה (ויש אוסרין בכהאי גוונא (ר"ן פא"ט) ויש לחוש לדבר ואסור).
 
סעיף יג
והא דחוששין, דוקא כשידענו שנכנס הארי, אבל אם הוא ספק אם נכנס אם לאו, או שהוא ספק ארי או כלב, או שמא בקנה נגף, אין חוששין. ודוקא כשיש לפנינו כלב וארי או ארי וקנה, אבל כשבא לפנינו מבעבע דם ולא ידענו במה, תולין במצוי בין להקל בין להחמיר (וכבר נתבאר לעיל סימן ל"ג אם מבעבע דם בצואר נוהגים לאסרו) (ד"ע ואו"ה כלל נ"ז דין ח').
 
סעיף יד
ארי שנכנס בין השוורים ונמצאת צפורן של הארי תלושה ויושבת בגבו של אחד מהם, בין אם הצפורן לחה או יבשה, חוששין לה אפילו אם הוא שותק והם שותקים, וכל שכן אם מקום צפורן או חמש צפרניו שמוטות מגבו, ולא לזה בלבד חוששין, אלא לכל השוורים שבדיר.
 
סעיף טו
הא דחוששין לדרוסה היינו שלא להתירה בלא בדיקה, אבל אם בודקה ואינו מוצא בה רושם, כשרה. ואפילו ודאי דרוסה יש לה היתר בבדיקה.
 
סעיף טז
כיצד היא הבדיקה, שוחטין את הנדרס ובודקין כל החלל שלו מכף הירך עד הקדקד, אם נמצא כולה שלימה מכל מיני טרפות ולא נמצא בה רושם הדריסה, הרי זו מותרת, ואם נמצא בה רושם הדריסה, אסורה. איזהו רושם הדריסה, שיאדים הבשר כנגד בני מעים, ואם נמוק הבשר כנגד בני מעים עד שנעשה כבשר שהרופא גוררו מהחבורה, רואין אותו בשר כאלו חסר, וטריפה; ואם דרס בסימנים, משיאדימו כל שהוא הסימנים עצמם, טריפה, ואפילו אם האדים הקנה בכל שהוא.
 
סעיף יז
בהמה שנדרסה אין לה תקנה בבדיקה, מפני שהוושט אין לו בדיקה מבחוץ.
 
סעיף יח
יש מי שאומר בכל מקום שהוזכר שם בדיקה כגון בדרוסה נפולה ושבורה, בדורות הללו ליכא למיקם אבדיקה שפיר ולית ליה תקנתא אלא לשהויי שנים עשר חדש או בנקבה שתתעבר ותלד, וכן בעוף אם גמרה להטיל כל הביצים של טעינה ראשונה ושהתה כ"א יום ואח"כ חזרה להטיל ביצים, כשרה. ויש אומרים שגם בזמן הזה בודקין, אלא שצריך ליזהר להביא כל הבקיאים בדבר.
הגה: ואנו בדורות האחרונים אין בקיאין בבדיקה, ולכן המנהג להטריף כל דבר שיש לו ריעותא ואין סומכים על בדיקתנו כלל, ולכן יש לנהוג כסברא הראשונה (א"ז והגהות מיימוני ומרדכי ס"פ בהמה המקשה וכל האחרונים) ויש מחמירין עוד דכל שצריכין להשהותו שנים עשר חדש חיישינן לתקלה, ואפילו אינו אלא אחד העומד בספק, ואין למכרו חי לאינו יהודי רק ימיתנו קודם, שמא יחזור וימכרנו לישראל (מרדכי וסמ"ק והגהות מיימוני וע"ל ס"ס כ"ג) וכן הוא המנהג במדינות אלו בכל מקום שהוא ודאי טריפה, אע"פ שנשתהה י"ב חדש והוא חי, אסור (רשב"א סימן צ"ח ור' ירוחם ושאר האחרונים).
 
סעיף יט
יש אומרים שצפרים קטנים אין אדמימות ניכרת בהם, לפיכך אין להם בדיקה. וכן יש אומרים שארס הנץ אינו אדום כל כך ואינו ניכר, לפיכך אין לו בדיקה.
 
סעיף כ
אם רבים הם הנדרסים, אסור להשהותם י"ב חדש, כדי שלא יבא לידי תקלה. (והמנהג להחמיר אפילו באחד).
 
סעיף כא
אסור למכור דרוסה או ספק דרוסה לאינו יהודי, שמא יחזור וימכרנו לישראל.
הגה: ודוקא בטריפות שאינו ידוע, אבל טריפות הידוע וניכר לכל, מותר (שערים כ"ד) וכן אפילו ספק טרפות ויש מכשירין הטרפות ההוא (ת"ה סימן קע"ח) אף על גב דקי"ל לאסרו, מכל מקום מותר למכרו לאינו יהודי ולא חיישינן שמא יחזור וימכרנו לישראל, הואיל ויש מכשירין.