סימן נט: בהמה שנפשטה בחייה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נט: בהמה שנפשטה בחייה

סימן נט: בהמה שנפשטה בחייה

 

סעיף א
הגלודה אסורה, והיא שנפשט עורה בין בידי אדם בין בידי חולי, טריפה. ואם נשתייר מן העור רוחב סלע על פני כל השדרה ורוחב סלע על הטבור ורוחב סלע על ראשי איבריה, הרי זו מותרת (רמב"ם ורשב"א ור"ן ורוב הפוסקים). ואם ניטל ברוחב סלע מעל כל גבי השדרה או מעל הטבור או מעל ראשי איברים, ושאר כל העור קיים, כשרה.
הגה: אבל אם ניטלה משלשתם ושאר כל העור קיים, טריפה (ד"ע).
 
סעיף ב
העוף שניטלה נוצתו, כשר (ב"י בשם רוב הפוסקים וכ"פ מהרש"ל פא"ט סימן ק"ט).
הגה: ויש אוסרים (ר"ז הלוי וכל בו. וטוב להחמיר אם נפלו כולם. מיהו אם נפלו נוצותיו מרוב שומן, אע"פ שנפלו כלם ונשאר ערום, מכל מקום כשר דהואיל ונעשה מרוב שמנו, כשר. (ת"ה סימן קפ"א בשם א"ז).