סימן רנד: שלא לקבל צדקה מן העובדי כוכבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רנד: שלא לקבל צדקה מן העובדי כוכבים

סימן רנד: שלא לקבל צדקה מן העובדי כוכבים

 

סעיף א
אסור לישראל ליטול צדקה מן העובדי כוכבים בפרהסיא. ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול ליטלה מעובדי כוכבים בצינעא, הרי זה מותר.
 
סעיף ב
שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה, אין מחזירין אותו משום שלום מלכות, אלא נוטלין ממנו וינתן לעניי נכרים בסתר, כדי שלא ישמע השר.
הגה: ויש אומרים דיעשה בהן מה שצוה לו המושל. (כך משמע מפירוש רש"י ותוספות מעובדא דאימיה דשבור מלכא). וכל זה דוקא כשנותנין מעות לצדקה, אבל אם מנדבין דבר לבית הכנסת, מקבלים מהם (בית יוסף בשם התוספות סימן רנ"ט), אבל לא מן המומר לעבודת כוכבים. (ג"ז שם) ועיין לקמן סי' רנ"ט סעיף ד'.