הלכות בית הבחירה פרק ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות בית הבחירה פרק ה

הלכות בית הבחירה פרק ה

הלכה א

הר הבית והוא הר המוריה היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה והיה מוקף חומה, וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו מפני אהל הטומאה, וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו.

 

הלכה ב

וחמשה שערים היו לו: אחד מן המערב ואחד מן המזרח ואחד מן הצפון ושנים מן הדרום. רוחב כל שער עשר אמות וגובהו עשרים ויש להם דלתות.

 

הלכה ג

לפנים ממנו סורג מקיף סביב גובהו י' טפחים, ולפנים מן הסורג החיל [גובהו] עשר אמות, ועליו הוא אומר בקינות: ויאבל חל וחומה, זו חומת העזרה.

 

הלכה ד

לפנים מן החיל העזרה. וכל העזרה היתה אורך קפ"ז על רוחב קל"ה, ושבעה שערים היו לה: ג' מן הצפון הסמוכין למערב, וג' מן הדרום סמוכין למערב, ואחד במזרח מכוון כנגד בית קדש הקדשים באמצע.

 

הלכה ה

כל שער מהן היה רוחבו עשר אמות וגובהו כ' אמה, והיו לו דלתות מחופות זהב, חוץ משער מזרחי שהיה מצופה נחושת דומה לזהב, ושער זה הוא הנקרא שער העליון, והוא שער ניקנור.

 

הלכה ו

העזרה לא היתה מכוונת באמצע הר הבית, אלא רחוקה מדרום הר הבית יתר מכל הרוחות וקרובה למערב יתר מכל הרוחות, ובינה ובין הצפון יתר ממה שבינה ובין המערב, ובינה ובין המזרח יתר ממה שבינה ובין הצפון.

 

הלכה ז

ולפני העזרה במזרח היתה עזרת הנשים, והיא היתה אורך ק' אמה ול"ה על רוחב קל"ה. וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה של ארבעים ארבעים אמה ולא היו מקורות וכן עתידין להיות.

 

הלכה ח

ומה הם משמשות?

דרומית מזרחית לשכת הנזירים, ששם מבשלין את שלמיהם ומגלחין את שערם, מזרחית צפונית לשכת דיר העצים, ששם כהנים בעלי מומין מתליעים בעצים, שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול, צפונית מערבית לשכת המצורעים, מערבית דרומית בה היו נותנין יין ושמן והיא היתה נקראה לשכת בית שמניא.

 

הלכה ט

עזרת הנשים היתה מוקפת גזוזטרא, כדי שיהיו הנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהיו מעורבבין. ובית גדול היה בצד העזרה בצפונה מבחוץ בין העזרה והחיל והיה בנוי כיפה ומוקף רובדין של אבן והוא היה נקרא בית המוקד. ושני פתחים היו לו: אחד פתוח לעזרה ואחד פתוח לחיל.

 

הלכה י

וארבע לשכות היו בו: שתים קודש ושתים חול, וראשי פספסין מבדילין בין הקדש והחול. ומה היו משמשות?

מערבית דרומית לשכת הטלאים, ודרומית מזרחית לשכת עושי לחם הפנים, מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמוני אבני מזבח ששקצום מלכי יון, צפונית מערבית בה יורדין לבית הטבילה.

 

הלכה יא

היורד לבית הטבילה מלשכה זו היה הולך במסיבה ההולכת תחת המקדש כולו והנרות דולקות מכאן ומכאן עד שמגיע לבית הטבילה. ומדורה היתה שם ובית הכסא של כבוד, וזהו כבודו, מצאו נעול בידוע שיש שם אדם.

 

הלכה יב

אורך העזרה מן המזרח למערב קפ"ז וזהו חשבונן: מכותל מערבי של עזרה עד כותל ההיכל אחת עשרה אמה, ואורך ההיכל כולו מאה אמה, בין האולם ולמזבח שתים ועשרים, המזבח שתים ושלשים, מקום דריסת רגלי הכהנים והוא הנקרא עזרת כהנים אחת עשרה אמה, מקום דריסת רגלי ישראל והוא הנקרא עזרת ישראל אחת עשרה אמה.

 

הלכה יג

ורוחב העזרה מן הצפון לדרום מאה ושלשים וחמשה, וזהו חשבונן: מכותל צפוני עד בית המטבחים שמונה אמות, בית המטבחים י"ב אמות ומחצה, ושם תולין ומפשיטין את הקדשים בצדו.

 

הלכה יד

מקום השולחנות שמונה אמות ובו שולחנות של שיש שמניחין עליהן הנתחים ומדיחין את הבשר לבשלו, ושמנה שלחנות היו, ובצד מקום השלחנות מקום הטבעות, כ"ד אמה, ושם שוחטין את הקדשים.

 

הלכה טו

ובין מקום הטבעות והמזבח שמונה אמות, והמזבח ל"ב, והכבש שלשים, ובין הכבש ולכותל דרומי י"ב אמה ומחצה.

 

הלכה טז

מכותל צפוני של עזרה עד כותל המזבח, שהוא רוחב ששים ומחצה. וכנגדו מכותל האולם עד כותל מזרחי של עזרה, שהוא אורך שש ושבעים. כל המרובע הזה הוא הנקרא צפון הוא המקום ששוחטין בו קדשי קדשים.

 

הלכה יז

שמונה לשכות היו בעזרת ישראל: ג' בצפון וג' בדרום. שבדרום לשכת המלח, לשכת הפרוה, לשכת המדיחין. לשכת המלח שם נותנין מלח לקרבן, לשכת הפרוה שם מולחין עורות הקדשים, ועל גגה היתה בית טבילה לכהן גדול ביוה"כ, לשכת המדיחין שם היו מדיחין קרבי הקדשים ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרוה. והשלש שבצפון לשכת הגזית, לשכת הגולה, לשכת העץ. לשכת הגזית שבה סנהדרי גדולה יושבת, וחציה היה קדש וחציה היה חול. ולה שני פתחים אחד לקדש ואחד לחול ובחצי של חול היו הסנהדרין יושבין. לשכת הגולה שם היתה בור שממלאין ממנו בגולה ומשם מספקין מים לכל העזרה. ולשכת העץ היתה אחורי שתיהן והיא היתה לשכת כהן גדול והיא הנקראת לשכת פרהדרין וגג שלשתן שוה. ושתי לשכות אחרות היו שם בעזרת ישראל: אחת מימין שער מזרחי והוא לשכת פנחס המלביש, ואחד משמאלו והוא לשכת עושה חביתין.