הלכות בית הבחירה פרק ז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות בית הבחירה פרק ז

הלכות בית הבחירה פרק ז

הלכה א

מצות עשה ליראה מן המקדש, שנאמר: ומקדשי תיראו. ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו.

 

הלכה ב

ואי זו היא יראתו?

לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו, ואין צריך לומר שאסור לרוק בכל הר הבית, אלא אם נזדמן לו רוק מבליעו בכסותו ולא יעשה הר הבית דרך שיכנס מפתח זו ויצא מפתח שכנגדה כדי לקצר הדרך, אלא יקיפו מבחוץ ולא יכנס לו אלא לדבר מצוה.

 

הלכה ג

וכל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל, חוץ ממי שארעו דבר שהוא מקיף על השמאל. לפיכך היו שואלין לו: מה לך מקיף על השמאל?

שאני אבל השוכן בבית הזה ינחמך, שאני מנודה, השוכן בבית הזה יתן בלבבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך.

 

הלכה ד

כל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא ואחוריו להיכל, אלא מהלך אחורנית מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה. וכן אנשי משמר ואנשי מעמד ולוים מדוכנן כך הם יוצאין מן המקדש כמי שפוסע אחר תפלה לאחוריו. כל זה ליראה מן המקדש.

 

הלכה ה

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער מזרחי של עזרה שהוא שער ניקנור, מפני שהוא מכוון כנגד בית קדש הקדשים, וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת במקום שמותר לו להכנס לשם ויראה עצמו שהוא עומד לפני י"י, כמו שנאמר: והיו עיני ולבי שם כל הימים ומהלך באימה וביראה ורעדה, שנאמר: בבית אלהים נהלך ברגש.

 

[השגת הראב"ד דין]: מהלך בנחת

פי' שלא ילך דרך הדיוטות.

 

הלכה ו

ואסור לכל אדם לישב בכל העזרה, ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר: ויבא המלך דוד וישב לפני ה'. והסנהדרין שהיו יושבין בלשכת הגזית לא היו יושבין אלא בחציה של חול.

 

הלכה ז

אע"פ שהמקדש היום חרב בעונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו: לא יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם, ולא ישב בעזרה ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח, שנאמר: את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, מה שמירת שבת לעולם אף מורא מקדש לעולם, שאף על פי שחרב בקדושתו עומד.

 

הלכה ח

בזמן שהמקדש בנוי אסור לו לאדם להקל את ראשו מן הצופים שהוא חוץ לירושלים ולפנים, והוא שיהיה רואה את המקדש ולא יהיה גדר מפסיק בינו ובין המקדש.

 

הלכה ט

אסור לאדם לעולם שיפנה או שיישן בין מזרח למערב, ואין צריך לומר שאין קובעין בית הכסא בין מזרח למערב בכל מקום, מפני שההיכל במערב. לפיכך לא יפנה למערב ולא למזרח מפני שהוא כנגד המערב, אלא בין צפון לדרום נפנים וישנים. וכל המטיל מים מן הצופים ולפנים לא ישב ופניו כלפי הקדש, אלא לצפון או לדרום או יסלק הקדש לצדדין.

 

הלכה י

ואסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל, אכסדרא תבנית אולם, חצר כנגד העזרה, שולחן בצורת שולחן, ומנורה בצורת מנורה, אבל עושה הוא מנורה של חמשה קנים או של שמונה קנים או מנורה שאינה של מתכת אע"פ שיש לה שבעה קנים.

 

הלכה יא

שלש מחנות היו במדבר: מחנה ישראל והוא ארבע מחנות, ומחנה לויה, שנאמר בה: וסביב למשכן יחנו. ומחנה שכינה והוא מפתח חצר אהל מועד ולפנים, וכנגדן לדורות: מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל, ומפתח הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור כמחנה לויה, ומפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה, והחיל ועזרת הנשים מעלה יתירה בבית עולמים.

 

הלכה יב

כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה?

שמביאין ממנה העומר ושתי הלחם והביכורים, מה שאין מביאין כן משאר ארצות.

 

הלכה יג

עשר קדושות הן בארץ ישראל וזו למעלה מזו: עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר הארץ, שמשלחין מתוכן את המצורעים ואין קוברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר או כל אנשי העיר, ואם יצא המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אף על פי שרצו כולן להחזירו. רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה, מפנין אותו, וכל הקברות מפנין חוץ מקבר נביא או מלך. קבר שהקיפתו העיר בין מד' רוחותיו בין משתי רוחות זו כנגד זו, אם היתה בינו ובין העיר יתר מחמשים אמה לכאן וחמשים לכאן, אין מפנין אותו עד שירצו כולן, פחות מכאן מפנין אותו.

 

[השגת הראב"ד דין]: ואין קוברין מת בתוכן (עד שירצו יצא אין מחזירין אותו)

אמר אברהם: לא שמעתי בכאן לא רצון טובי העיר ולא רצון אנשי העיר אלא לעולם אין קוברין בהן אבל אם רצו לסבבו בעיר כדי להרבות בהספדו ובכבודו עד שירצו קרוביו להוציאו מסבבין.

 

הלכה יד

ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה, שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים מחומתה. ואלו דברים שנאמרו בירושלים: אין מלינין בה את המת, ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם, ואין משכירין בתוכה בתים, ואין נותנין בתוכה מקום לגר תושב, ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים הראשונים, ואין נוטעין בה גנות ופרדסים, ואינה נזרעת ואינה נחרשת שמא תסרח, ואין מקיימין בה אילנות חוץ מגינת ורדים שהיתה שם מימות נביאים הראשונים, ואין מקיימין בה אשפה מפני השרצים, ואין מוציאין הימנה זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים מפני אהל הטומאה, ואין עושין בה כבשונות מפני העשן, ואין מגדלין בה תרנגולות מפני הקדשים, וכן לא יגדלו הכהנים תרנגולים בכל א"י מפני הטהרות, ואין הבית נחלט בה, ואינו מטמא בנגעים, ואינה נעשית עיר הנדחת, ואינה מביאה עגלה ערופה לפי שלא נתחלקה לשבטים.

 

הלכה טו

הר הבית מקודש ממנה: שאין זבין וזבות נדות ויולדות נכנסין לשם. ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם.

 

הלכה טז

החיל מקודש ממנו: שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם.

 

[השגת הראב"ד דין]: החיל מקודש

אמר אברהם: אף זה מדבריהם.

 

הלכה יז

עזרת הנשים מקודשת מן החיל: שאין טבול יום נכנס לשם, ואיסור זה מדבריהם, אבל מן התורה מותר לטבול יום להכנס למחנה לויה, וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב חטאת.

 

הלכה יח

עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים: שאין מחוסר כפורים נכנס לשם, וטמא שנכנס לשם חייב כרת.

 

הלכה יט

עזרת הכהנים מקודשת ממנה: שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה ולכפרה ולשחיטה ולתנופה.

 

הלכה כ

בין האולם ולמזבח מקודש ממנה, שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם.

 

הלכה כא

ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח: שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים.

 

הלכה כב

בית קדש הקדשים מקודש ממנו: שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה.

 

הלכה כג

 

מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים, אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע לידע מה הוא צריך לחזק בדקו. בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את הטומאה, מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים, לא מצאו תמימים, יכנסו בעלי מומין, ואם אין שם כהנים יכנסו לוים, לא מצאו לוים יכנסו ישראל. מצוה בטהורים, לא מצאו טהורים יכנסו טמאים, טמא ובעל מום, יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה בציבור. וכל הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות, אם אין שם תיבות או אי אפשר להם שיעשו בתיבות יכנסו דרך פתחים.