הלכות מעשה הקרבנות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מעשה הקרבנות - הקדמה

הלכות מעשה הקרבנות  - הקדמה

 הלכות מעשה הקרבנות יש בכללן שלש ועשרים מצות עשר מצות עשה ושלש עשרה מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לעשות העולה כמעשה הכתובים על הסדר.

(ב) שלא לאכול בשר עולה.

(ג) סדר חטאת.

(ד) שלא לאכול מבשר חטאת הפנימית.

(ה) שלא יבדיל בחטאת העוף.

(ו) סדר האשם.

(ז) שיאכלו הכהנים בשר קדשי קדשים במקדש.

(ח) שלא יאכלום חוץ לעזרה.

(ט) שלא יאכל זר מקדשי קדשים.

(י) סדר השלמים.

(יא) שלא לאכול בשר קדשים קלים קודם זריקת דמים.

(יב) לעשות כל מנחה כסדר מעשיה הכתובים בתורה.

(יג) שלא ישים שמן על מנחת חוטא.

(יד) שלא יתן עליה לבונה.

(טו) שלא תאכל מנחת כהן.

(טז) שלא תאפה מנחת חמץ.

(יז) שיאכלו הכהנים שירי מנחות.

(יח) שיביא אדם כל נדריו ונדבותיו ברגל שפגע בו ראשון.

(יט) שלא יאחר נדרו ונדבתו ושאר דברים שהוא חייב בהן.

(כ) להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה.

(כא) להביא קדשי חוצה לארץ לבית הבחירה.

(כב) שלא ישחוט קרבנות חוץ לעזרה.

(כג) שלא להקריב קרבן חוץ לעזרה.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.