הלכות מעשה הקרבנות פרק ז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מעשה הקרבנות פרק ז

הלכות מעשה הקרבנות פרק ז

הלכה א

מצות עשה לעשות החטאות כמצותן האמורה בתורה. וכיצד מעשה חטאת הנאכלת? שוחט ונותן הדם, כמו שביארנו, ומפשיטה ומפריש האימורים ומולחן וזורקן על גבי האשים, ואם רצה ליתן את האימורין בכלי כשמוליכן למזבח נותן, ושאר בשרה נאכל לזכרי כהונה בעזרה.

 

הלכה ב

וכיצד מעשה חטאות הנשרפות?

שוחט וזורק דמם, כמו שביארנו, ואח"כ קורעם ומוציא האימורים ונותנן בכלי ומולחן וזורקן על גבי האשים, ומוציא שאריתן חוץ לעיר ומנתחין אותן שם כנתחי העולה בעורן, ושורפין אותן שם בבית הדשן.

 

הלכה ג

שלשה מקומות לשריפה: אחד בתוך העזרה ובו שורפין פסולי המוקדשין ואימורים קדשים קלים שנפסלו, ופרים ושעירים של חטאות הנשרפות אם אירע בהם פסול בין לפני זריקה בין לאחר זריקה, כגון שנטמאו או שיצאו חוץ לעזרה עד שלא הגיע זמנן לצאת, או שלן הבשר או לנו האימורין שלהן.

 

הלכה ד

והמקום השני בהר הבית ושמו בירה ובו שורפין חטאות הנשרפות אם אירע בהן פסול אחר צאתן מן העזרה. והמקום השלישי חוץ לירושלים, והוא הנקרא בית הדשן ושם שורפין חטאות הנשרפות בזמן שהן נשרפות כמצוותן.

 

הלכה ה

ושריפת כל הנשרפין כשירה בזר ובלילה. וכל הנשרפין חוץ לעזרה כל העצים כשרין לשריפתן אפילו בקש ובגבבא, שנאמר: על עצים באש אש מכל מקום. ולמה נאמר עצים? להוציא את הסיד ואת הרמץ.

 

הלכה ו

חטאת העוף כיצד היתה נעשית?

מולק אותה בקרן דרומית מערבית כמו שביארנו ויורד בצפורנו עד שיחתוך הסימנין או רוב אחד מהן ואינו מבדיל הראש מן הגוף. ואם הבדיל פסל ולוקה, שנאמר: ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל. ומזה מדמה על קיר המזבח למטה מאמצעו, ושירי הדם מתמצים על היסוד, שנאמר: והנשאר בדם ימצה על יסוד המזבח. מכלל שהנתינה על קיר שהשירין שלו מתמצין אל יסוד, וזהו קיר התחתון.

 

הלכה ז

ומצוי דם חטאת העוף מעכב ואין למזבח בה אלא דמה, והשאר נאכל לזכרי כהונה כבשר חטאת הבהמה.

 

הלכה ח

כיצד אוחז חטאת העוף בשעת מליקה?

אוחז שתי רגליה בין שתי אצבעותיו ושתי אגפיה בין שתי אצבעותיו, ומותח צוארה אל רוחב שתי אצבעותיו ומולק, וזו מעבודות קשות שבמקדש. ואם שנה ואחז בכל מקום כשירה.

 

הלכה ט

וכל מקום מן המזבח כשר למליקתה ובלבד שיזה דמה למטה מאמצע המזבח. ואם הזה בכל מקום כשירה, והוא שיתן למטה מעט מדם הנפש.

 

הלכה י

שלשה דברים היתה קרן דרומית מערבית משמשת למעלה ושלשה למטה: מלמטה חטאת העוף והגשת המנחות ושירי הדם של עולות וחטאות הנאכלות ואשמות ושלמים ששופכין עליה. והשלשה של מעלה: ניסוך המים שמנסכין בחג וניסוך היין של נסכים ועולת העוף בזמן שהיא רבה, ואם אין קרן דרומית מזרחית מכילה אותה נפנין לקרן דרומית מערבית ועושין אותה שם.

 

הלכה יא

כל העולין למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל חוץ מן העולה לאחד משלשה דברים אלו שלמעלה בקרן זו שהן עולין ונפנין על השמאל לקרן ועושין מלאכתן וחוזרין לעקב. ומפני מה נפנין לשמאל?

כדי שיפגעו בקרן מערבית דרומית תחלה, שאם נפנין על ימין ומקיפין את כל המזבח עד שיגיעו לקרן דרומית מערבית שמא יתעשן המים והיין או שמא ימות העוף בעשן המזבח.

 

הלכה יב

 

לפיכך המנסך מים או יין כשהוא מקיף את המזבח לא יהיה בידו כלום, ומתחיל ומקיף מקרן דרומית מזרחית למזרחית צפונית לצפונית מערבית למערבית דרומית ולא יהיה בידו כלום. וכשמגיע למערבית דרומית נותנין המים או היין בידו ומנסך ואם לא הקיף עולה ופונה על שמאלו ועושה מלאכתו ויורד.