הלכות פסולי המוקדשין פרק י
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות פסולי המוקדשין פרק י

הלכות פסולי המוקדשין פרק י

הלכה א

האשה שאמרה: הרי עלי קן כשאלד זכר, ילדה זכר מביאה ארבעה עופות: שנים לנדרה והן עולה כמו שביארנו, ושנים לחובתה משום לידה והן אחד עולה ואחד חטאת. נמצאת למד שהכהן צריך לעשות שלש פרידין למעלה ופרידה אחת למטה. טעה ועשה שתים למעלה ושתים למטה ולא נמלך, צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה למעלה. במה דברים אמורים?

כשהביאה הארבעה ממין אחד, כגון שהיו כולן תורין או בני יונה. אבל אם היו שתי תורין עם שני בני יונה ועשה שנים למעלה ושנים למטה, צריכה להביא עוד תור ובן יונה ויעשה שתיהן למעלה כדי לצאת ידי חובתה. שאם עשה בתחילה שתי התורין למטה, צריכה תור למעלה להשלים חובתה, ואם עשה שני בני היונה למטה, צריכה בן יונה למעלה להשלים חובתה. שאין אדם מביא חובתו גוזל אחד תור אחת או בן יונה, אלא או שניהן תורין או שניהן בני יונה.

 

[השגת הראב"ד דין]: במה דברים אמורים כשהביאה וכו' עד ושנים למטה

אמר אברהם: ולא ידע הכהן אי זה מין עשה למטה ואי זה מין עשה למעלה.

 

הלכה ב

פירשה נדרה ואמרה לכהן: אלו לנדרי ואלו לחובתי, ועשאם הכהן שתים למעלה ושתים למטה ולא ידע אי זה מהן עשה למעלה ואי זה מהן עשה למטה, צריכה להביא שלשה עופות: שנים לנדרה ואחד להשלים חובתה ויעשו השנים למעלה, שהרי פירשה נדרה ושמא שנים של נדרה נעשה למטה שהם פסולות. במה דברים אמורים?

בשהביאה הארבעה שפירשה נדרה בשנים מהן ממין אחד, אבל אם היו שני מינין תביא ארבעה אחרים: שנים ממין שפירשה בו נדרה יעשו לנדרה ושנים מאי זה מין שתרצה יהיו לחובתה ויעשו אחד למעלה ואחד למטה.

 

הלכה ג

קבעה נדרה ואמרה: אם אלד זכר הרי עלי שתי תורים, וילדה והביאה ארבעה עופות: שנים לנדרה ושנים לחובתה ועשה שנים למעלה ושנים למטה ולא ידע אי זה נעשה למעלה ואי זה נעשה למטה, וגם היא שכחה ולא ידעה באי זה מין קבעה נדרה אם בתורים או בבני היונה, הרי זו צריכה להביא שתי תורים עם שני בני יונה לנדרה ויעשו ארבעתן למעלה. ותביא גוזל אחד להשלים חובתה ויעשה למעלה. (שכבר עשה שנים למטה שהם חטאת) במה דברים אמורים?

כשהביאה הארבעה תחלה ממין אחד, אבל אם היו שני מינין צריכה להביא ששה עופות: שתי תורים עם שני בני יונה לנדרה, ותביא לחובתה שתי תורים או שני בני יונה ויעשה אחד למעלה ואחד למטה. וכן אם נתנתם לכהן ושכחה מה נתנה לו, והלך הכהן ועשה ואינו יודע היכן עשה אם הכל למעלה או הכל למטה, או מחצה למעלה ומחצה למטה, הרי זו תביא שתי תורים עם שני בני יונה לנדרה, ותביא שתי תורים או שני בני יונה לחובתה.

 

[השגת הראב"ד דין]: במה דברים אמורים? כשהביאה הארבעה בתחלה ממין אחד וכו' עד וכן אם

אמר אברהם: דבריו מבולבלים ולא מתוקנים וצריכין הצעה גדולה וכבר הוא מפורש אצלו ושם יראה הרואה ויבין.

 

הלכה ד

קבעה חובתה וקבעה נדרה ושכחה במה קבעה, ואפשר שחובתה כבש לעולה ופרידה אחת תור או בן יונה לחטאת, לפיכך תביא ששה פרדין: ארבעה לנדרה ושנים לחובתה ועוד תביא חטאת אחד בן יונה או תור עם כבש. נמצאת שהביאה שבעה עופות [וכבש] .

 

הלכה ה

וכל החטאות האלו אינן נאכלות מפני שהם ספק.