הלכות מאכלות אסורות פרק ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מאכלות אסורות פרק ח

הלכות מאכלות אסורות פרק ח

הלכה א

גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה הטהורין, ואפילו בנבלות וטרפות שלהן. ונוהג בשליל ובמוקדשין בין קדשים הנאכלים בין קדשים שאינן נאכלין. ונוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. ואין אסור מן התורה אלא שעל כף הירך בלבד, שנאמר: אשר על כף הירך אבל שאר הגיד שלמעלה מן הכף ושלמטה עד סופו, וכן חלב שעל הגיד אינו אסור אלא מדברי סופרים. ושני גידין הן הפנימי הסמוך לעצם אסור מן התורה, והעליון כולו אסור מדבריהם.

 

הלכה ב

האוכל מגיד הנשה הפנימי ממקום שעל הכף – לוקה, ואם אכל מחלבו או משאר הגיד הפנימי או מכל החיצון מכין אותו מכת מרדות. וכמה שיעור אכילה?

כזית. ואם אכל הגיד שעל הכף כולו, אע"פ שאין בו כזית – לוקה, מפני שהוא כבריה בפני עצמה.

 

הלכה ג

אבל כזית מגיד של ימין וכזית מגיד של שמאל, או שאכל שני גידים כולן, אף על פי שאין בהן כזית לוקה שמונים (וכן הוא לוקה על כל גיד וגיד).

 

הלכה ד

העוף אין בו משום גיד הנשה, מפני שאין לו כף ירך אלא יריכו ארוך. ואם נמצא עוף שירכו כירך הבהמה שיש לו כף גיד הנשה שלו אסור ואין לוקין עליו. וכן בהמה שכף ירכה ארוך כשל עוף גיד הנשה שלה אסור ואין לוקין עליו.

 

הלכה ה

האוכל גיד הנשה מבהמה וחיה הטמאים – פטור, לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה מותרת, ואינו כאוכל משאר גופה, שאין הגידים מכלל הבשר, כמו שביארנו ואם אכל מחלב שעל הגיד הרי זה כאוכל מבשרה.

 

הלכה ו

האוכל גיד הנשה של נבילה או של טרפה או של עולה חייב שתים, מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר נכלל גם הגיד ונוסף עליו איסור אחר.

 

הלכה ז

הנוטל גיד הנשה צריך לחטט אחריו עד שלא ישאיר ממנו כלום. ונאמן הטבח על גיד הנשה כשם שנאמן על החלב. ואין לוקחין בשר מכל טבח, אלא אם היה אדם כשר ומוחזק בכשרות הוא ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן.

 

הלכה ח

במה דברים אמורים?

בחוצה לארץ אבל בארץ ישראל בזמן שכולה לישראל לוקחין מכל אדם.

 

הלכה ט

טבח הנאמן למכור בשר ונמצא בשר נבלה או בשר טריפה יוצא מתחת ידו מחזיר את הדמים לבעלים. ומשמתין אותו ומעבירין אותו ואין לו תקנה לעולם ליקח ממנו בשר, עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבדה בדבר חשוב, או ישחוט לעצמו ויוציא טרפה לעצמו בממון חשוב שודאי עשה תשובה בלא הערמה.

 

הלכה י

הלוקח בשר ושלחו ביד אחד מעמי הארץ הרי זה נאמן עליו. ואע"פ שאינו מוחזק בכשרות אין חוששין לו שמא יחליף. ואפילו עבדי ישראל ואמהותיהן נאמנין בדבר זה, אבל לא לגויים שמא יחליף.

 

הלכה יא

עשר חנויות תשע מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת נבלות, ולקח בשר מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה מהן לקח הרי זה אסור, שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אבל בשר הנמצא מושלך בשוק הלך אחר הרוב, דכל דפריש מרובא פריש: אם היו רוב המוכרים גויים – אסור, ואם היו רוב המוכרים ישראל מותר.

 

הלכה יב

וכן בשר הנמצא ביד גויים ואינו ידוע ממי לקח, אם היו מוכרי הבשר ישראל – מותר, זה הוא דין תורה, וכבר אסרו חכמים כל הבשר הנמצא בין בשוק בין ביד גויים אף על פי שכל השוחטין וכל המוכרין ישראל. ולא עוד, אלא הלוקח בשר והניחו בביתו ונעלם מן העין אסור, אלא אם כן היה לו בו סימן או שהיה לו בו טביעת עין והוא מכירו ודאי שהוא זה, או שהיה צרור וחתום.

 

הלכה יג

תלה כלי מלא חתיכות בשר, ונשבר הכלי ונפלו החתיכות לארץ, ובא ומצא חתיכות ואין לו בהן סימן ולא טביעת עין הרי זה אסור, שיש לומר אותו בשר שהיה בכלי גררתו חיה או שרץ וזה בשר אחר הוא.

 

הלכה יד

גיד הנשה מותר בהנאה, לפיכך מותר לאדם לשלוח לגויים ירך שגיד הנשה בתוכה ונותן לו הירך שלימה בפני ישראל ואין חוששין שמא יאכל ממנה ישראל זה קודם שינטל הגיד, שהרי מקומו ניכר. לפיכך אם היתה הירך חתוכה לא יתננה לגויים בפני ישראל עד שיטול הגיד שמא יאכל ממנה ישראל.

 

הלכה טו

כל מקום שנאמר בתורה: לא תאכל לא תאכלו לא יאכלו לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה, שנאמר: לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה וכחלב, שנאמר בו: יעשה לכל מלאכה או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה, כגון שקצים ורמשים ודם ואבר מן החי וגיד הנשה שכל אלו מותרין בהנאה מפי הקבלה אע"פשהן אסורין באכילה.

 

הלכה טז

כל מאכל שהוא אסור בהנאה, אם נהנה ולא אכל, כגון שמכר או נתן לגויים או לכלבים אינו לוקה, ומכין אותו מכת מרדות והדמים מותרין. וכל דבר שאסור באכילה ומותר בהנאה, אע"פ שהוא מותר בהנאה אסור לעשות בו סחורה ולכוין מלאכתו בדברים אסורים חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה. לפיכך אין עושין סחורה לא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים.

 

הלכה יז

הצייד שנזדמנו לו חיה או עוף ודג טמאים וצדן, או שניצודו לו טמאים וטהורים מותר למוכרן, אבל לא יכוין מלאכתו לטמאים, ומותר לעשות סחורה בחלב שחלבו גויים ואין ישראל רואהו ובגבינות הגויים וכיוצא בהן.

 

הלכה יח

 

זה הכלל כל שאיסורו מן התורה אסור לעשות בו סחורה, וכל שאיסורו מדבריהם מותר לעשות בו סחורה בין בספיקו בין בודאו.