הלכות שחיטה פרק יד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שחיטה פרק יד

הלכות שחיטה פרק יד

הלכה א

מצות עשה לכסות דם שחיטת חיה טהורה או עוף טהור, שנאמר: אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר. לפיכך חייב לברך קודם שיכסה: בא"י אמ"ה אקב"ו על כיסוי הדם.

 

הלכה ב

כסוי הדם נוהג במזומן ובשאינו מזומן, לא נאמר אשר יצוד אלא בהווה. ונוהג בחולין ולא במוקדשין, בין קדשי המזבח בין קדשי בדק הבית. ואם עבר ושחטן אינו חייב לכסות את דמן.

 

הלכה ג

שחט חיה ועוף ואחר כך הקדישן, או הקדיש את הדם חייב לכסות.

 

הלכה ד

כלאים הבא מבהמה וחיה וכן בריה שהיא ספק בהמה או חיה צריך לכסות ואינו מברך. השוחט לחולה בשבת חייב לכסות לאחר שבת, וכן השוחט ספק או כלאים ביום טוב מכסה דמו לאחר יום טוב.

 

הלכה ה

השוחט עופות ומיני חיה במקום אחד מברך ברכה אחת לכולן וכסוי אחד לכולן.

 

הלכה ו

דם שנתערב במים, אם יש בו מראה דם חייב לכסות, ואם לאו – פטור. נתערב ביין או בדם בהמה רואין אותן כאילו הם מים: אם אפשר שיראה מראה הדם שחייב לכסותו כשיעור זה אילו היה מים חייב לכסות הכל, ואם לאו פטור.

 

הלכה ז

כסהו ונתגלה אינו חייב לכסותו פעם אחרת. כסתהו הרוח אינו חייב לכסות, חזר ונתגלה אחר שכסתהו הרוח חייב לכסות.

 

הלכה ח

דם הניתז ושעל הסכין, אם אין שם דם אלא הוא חייב לכסות.

 

[השגת הראב"ד דין]: דם הניתז ושעל גבי הסכין וכו'

אמר אברהם: אלו דברי הרב ז"ל שעושה דברי רבי יהודה מפרש משום דאמר אימתי אבל אין אחרים מודים לו משום דגמרא מפרש להו דפליגי בקראי.

 

הלכה ט

שחט ונבלע הדם בקרקע, אם רישומו ניכר חייב לכסות, ואם לאו הרי זה כמי שכסתהו הרוח ופטור מלכסות.

 

הלכה י

אין חייב בכסוי אלא דם שחיטה הראויה לאכילה, שנאמר: אשר יאכל. לפיכך השוחט ונמצאת טרפה, או השוחט חולין בעזרה, או השוחט חיה ועוף שנגמר דינן לסקילה והשוחט ונתנבלה בידו פטור מלכסות. וכן חרש שוטה וקטן ששחטו בינן לבין עצמן -פטורין מלכסות דם שחיטתן.

 

הלכה יא

במה מכסין?

בסיד ובגפסית בזבל דק ובחול דק שאין היוצר צריך לכותשו ובשחיקת אבנים וחרשים ובנעורת של פשתן דקה ובנסורת חרשים דקה ובלבינה וחרסית ומגופה שכתשה שכל אלו מין עפר הן. אבל אם כפה עליו כלי או כסהו באבנים אין זה כיסוי שנאמר: בעפר.

 

הלכה יב

לפכיך אין מכסים בזבל גס וחול גס וקמח וסובין ומורסן ושחיקת כלי מתכות לפי שאין אלו מין עפר, חוץ משחיקת הזהב בלבד שמכסין בהם. מפני שנקרא עפר, שנאמר: ועפרות זהב לו ואומר: עד אשר דק לעפר.

 

הלכה יג

מכסין בשיחור והוא פיח הכבשן ובכוחל ובנקרת פסילים ובאפר, בין אפר עצים בין אפר בגדים, אפילו אפר בשר שנשרף שהרי כתוב מעפר שריפת החטאת. ומותר לכסות בעפר עיר הנדחת.

 

הלכה יד

השוחט צריך ליתן עפר למטה ואח"כ ישחוט בו, ואחר כך יכסה בעפר, אבל לא ישחוט בכלי ויכסה בעפר.

 

הלכה טו

ומי ששחט הוא יכסה, שנאמר: וכסהו בעפר. ואם לא כסהו וראהו אחר חייב לכסות, שזו מצוה בפני עצמה ואינה תלויה בשוחט לבד.

 

הלכה טז

וכשמכסה לא יכסה ברגלו אלא בידו או בסכין או בכלי, כדי שלא ינהוג בו מנהג בזיון ויהיו מצות בזויות עליו. שאין הכבוד לעצמן של מצות אלא למי שצוה בהן ברוך הוא והצילנו מלמשש בחשך וערך אותנו נר ליישר המעקשים ואור להורות נתיבות היושר. וכן הוא אומר נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי.

 

נגמר ספר חמישי והוא ספר קדושה ומנין פרקיו שלשה וחמשים.

הלכות איסורי ביאה שנים ועשרים פרקים

הלכות מאכלות אסורות שבעה עשר פרקים

הלכות שחיטה ארבעה עשר פרקים.

 

ובכאן נשלם החלק השני ה' במעגלי צדק ינחני.