הלכות נחלות - פרק ג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נחלות - פרק ג

הלכות נחלות - פרק ג

 

הלכה א
אין הבכור נוטל פי שנים בנכסים הראויין לבא לאחר מיתת אביו, אלא בנכסים המוחזקין לאביו שבאו לרשותו, שנאמר: בכל אשר ימצא לו. כיצד?
אחד ממורישי אביו שמת לאחר מיתת אביו הבכור והפשוט יורשין כאחד. וכן אם היתה לאביו מלוה או היתה לו ספינה בים, יורשין כאחד.
 
[השגת הראב"ד]: וכן אם היתה לאביו מלוה וכו' עד יורשין אותה כאחד
אמר אברהם: דבר זה למד ממשנת ערכין פ' השג יד. עד כאן לשונו.
 
הלכה ב
הניח להם פרה מושכרת או מוחכרת או שהיתה רועה באפר וילדה הבכור נוטל בה ובולדה פי שנים.
 
[השגת הראב"ד]: הניח להם פרה מושכרת וכו' עד פי שנים
אמר אברהם: זה המחבר פסק כרבי ואין הלכה כרבי. עד כאן לשונו.
 
הלכה ג
שחט אחד ממכירי אביו בהמה ואחר כך מת אביו, נוטל פי שנים במתנות של אותה בהמה.
 
הלכה ד
אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביו, אלא מעלה אותו השבח בדמים ונותן היתר לפשוט. והוא שישתנו הנכסים, כגון כרמל שנעשו שבלים וכפניות שנעשו תמרים, אבל שבחו מחמת עצמן ולא נשתנו, כגון אילן קטן שגדל ועבה וארץ שהעלתה שרטון, הרי זה נוטל בשבח פי שנים. ואם מחמת הוצאה השביח, אינו נוטל.
 
הלכה ה
אין הבכור נוטל פי שנים במלוה אע"פ שהוא בשטר אף על גב שגבו קרקע בחוב אביהם היה לאב מלוה ביד הבכור, הרי זה ספק: אם נוטל בה פי שנים הואיל וישנה תחת ידו, או לא יטול הואיל ומחמת אביו יירשנה ועדיין לא באה לידו של אביו, לפיכך יטול ממנה חצי חלק בכורה.
 
הלכה ו
בכור שמכר חלק בכורה קודם חלוקה ממכרו קיים, מפני שיש לבכור חלק בכורה קודם חלוקה, לפיכך אם חלק עם אחיו קודם במקצת נכסים בין בקרקע בין במטלטלין ונטל חלק כפשוט, ויתר בכל הנכסים אינו נוטל בשארן אלא כפשוט. במה דברים אמורים? בשלא מיחה, אבל אם מיחה באחיו ואמר בפני שנים: ענבים אלו שאני חולק עם אחי בשוה לא מפני שמחלתי בחלק בכורה, הרי זה מחאה ולא ויתר בשאר נכסים. ואפילו מיחה בענבים כשהן מחוברים ובצרום וחלקום בשוה, לא ויתר בשאר נכסים. אבל אם דרכום וחלק עמהן בשוה ביין ולא מיחה בהן משנעשה יין, ויתר בשאר הנכסים. הא למה זה דומה?
למי שמיחה בענבים וחלק עמהם בשוה כזיתים שהרי ויתר בכל. וכן כל כיוצא בזה.
 
[השגת הראב"ד]: ואפילו וכו' עד וכן כל כיוצא בזה
אמר אברהם: יש לנו דרך אחרת בכל זה. עד כאן לשונו.
 
הלכה ז
מי שיבם אשת אחיו, הוא יורש כל נכסי אחיו המוחזקים, וכל הראויין לבא לאחר מכאן, הרי הוא בהן ככל האחים, שהרי בכור קרא אותו הכתוב, שנאמר: והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. וכשם שאינו נוטל ממנו בראוי כבמוחזק, כך אינו נוטל בשבח ששבחו נכסים אחרי מות אביו משעת מיתה עד שעת חלוקתו עם אחיו בנכסי אביו. ואפילו השביחו נכסים אחר שיבם וקודם שיחלקו, הרי הוא בשבח כאחד מן האחין. אע"פ שנוטל מן הנכסים אלו שני חלקים: חלקו וחלק אחיו שיבם אשתו הואיל ומת האב בחיי כולן.
 
הלכה ח
כבר ביארנו בהלכות שכנים: שהבכור נוטל שני חלקים שלו כאחד במצר אחד, אבל היבם שחלק עם אחיו בנכסי אביו, נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל. ואם עלה גורלו בשני מקומות, נוטל בשני מקומות.
 
הלכה ט
שומרת יבם שמתה אפילו עשה בה אחד מן האחים מאמר, משפחת בית אביה יורשין בנכסי מלוג וחצי נכסי צאן ברזל, ויורשי הבעל יורשין כתובתה. עם חצי נכסי צאן ברזל ויורשי הבעל חייבין בקבורתה, הואיל והן יירשו כתובתה, כמו שביארנו במקומו.