הלכות נחלות - פרק ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נחלות - פרק ה

הלכות נחלות - פרק ה

הלכה א

זה הכלל ביורשין: כל שני יורשין שאחד מהן יורש ודאי והשני ספק אין לספק כלום, ואם היו שניהם ספק: שמא זהו היורש או שמא זה היורש, חולקין בשוה. לפיכך מי שמת והניח בן וטומטום או אנדרוגינוס, הרי הבן יורש את הכל, שהטומטום והאנדרוגינוס ספק. הניח בנות וטומטום ואנדרוגינוס יורשות בשוה והרי הוא כאחת מן הבנות.

 

הלכה ב

כבר ביארנו בהלכות אישות דין הבנות עם הבנים במזונותיהן ובפרנסתן, ושם בארנו שהמזונות מתנאי כתובה. בזמן שהנכסים מרובין, אין לבנות אלא מזונותיהן והבנים יירשו הכל ויתפרנסו הבנות בעשור נכסים כדי שינשאו בו לבעליהן. ובזמן שהנכסים מועטין, אין לבנים כלום אלא הכל למזון הבנות. לפיכך מי שמת והניח בנים ובנות וטומטום או אנדרוגינוס, בזמן שהנכסים מרובין הבנים יורשין ודוחין הטומטום אצל הבנות ונזון כמותן, ובזמן שהנכסין מועטין, הבנות דוחות את הטומטום אצל הבנים ואומרות לו זכר אתה ואין לך עמנו מזונות.

 

הלכה ג

מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה בן ואין ידוע אם בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון, אין זה הבן יורש את אחד משניהם מפני שהוא ספק. ואם מת הבן, שניהן יורשין אותו וחולקין בשוה, מפני ששניהם ספק: שמא זה אביו או זה אביו.

 

הלכה ד

יבמה שלא שהתה שלשה חדשים ונתיבמה בתוך שלשה חדשים וילדה בן ואין ידוע אם בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון. זה הספק אומר: שמא בן המת אני ואירש את נכסי אבי כולן ואין אתה ראוי ליבם אותה שאין אמי בת יבום, והיבם אומר: שמא בני אתה ואמך ראויה ליבם ואין לך בנכסי אחי כלום, הואיל וגם זה היבם ספק שמא יבם הוא או אינו יבם, חולקין בשוה. וכן דין זה הספק עם בני היבם בנכסי המת שנתיבמה אשתו חולקין בשוה: הספק נוטל מחצה ובני היבם מחצה. מת היבם אחר שחלק עם זה הספק ובאו בני היבם הראויים לירש אביהם, אע"פ שיש לזה הספק לומר: אם אחיכם אני תנו לי חלק בירושה זו, ואם איני אחיכם החזירו לי החצי שלקח אביכם, אין לזה הספק בנכסי אביהן עמהן כלום ואין מוציא מידן.

 

הלכה ה

ספק והיבם שבאו לחלוק בנכסי האב הרי היבם יורש ודאי וזה הספק אם הוא בן המת יש לו חצי הממון ולזה היבם חצי. ואם הוא בן היבם אין לו כלום, לפיכך היבם יורש וידחה הספק. הניח היבם שני בנים ודאין ואחר כך מת היבם הרי הספק אומר: אני בן המת ויש לי מחצה, ולשניכם מחצה, והשנים אומרים: אתה אחינו ובן היבם אתה ואין לך אלא שליש בנכסי הזקן, החצי שמודה להם בו, נוטלין והשליש שמודין הן לו נוטל, והשתות הנשאר חולקים אותו בשוה, הוא נוטל חציו ושניהם חציו. מת הספק, הרי היבם אומר: שמא בני הוא ואני אירשנו, ואבי היבם אומר: שמא בן בני המת הוא ואני אירשנו, חולקין בשוה. (מת היבם, הספק אומר: בנו אני ואירשנו, ואבי היבם אומר: שמא בן בני האחר אתה וזה אחי אביך הוא ואני אירשנו, חולקין בשוה).

 

הלכה ו

מי שנפל הבית עליו ועל אשתו ואין ידוע אם האשה מתה תחלה ונמצאו יורשי הבעל יורשין כל נכסיה או הבעל מת תחלה ונמצאו יורשי האשה יורשין כל נכסיה, כיצד דינם? מעמידין נכסי מלוג בחזקת יורשי האשה והכתובה, עיקר והתוספת, בחזקת יורשי הבעל וחולקין בנכסי צאן ברזל: יורשי האשה נוטלין חציין ויורשי הבעל חציין. אבל אם נפל הבית עליו ועל אמו, מעמידין נכסי האם בחזקת יורשי האם שהם יורשין ודאין, אבל יורשי הבן ספק הם שאם מת הבן תחלה אין לאחיו מאביו בנכסי אמן כלום, כמו שביארנו.

 

הלכה ז

נפל הבית עליו ועל בן בתו, אם האב מת תחלה בן בתו יירשנו ונמצאו הנכסים של יורשי הבן, ואם בן בתו מת תחלה, אין הבן יורש את אמו בקבר כמו שביארנו, ונמצאו הנכסים של יורשי האב, לפיכך יחלקו יורשי האב עם יורשי בן הבת. וכן אם [נשבה] האב ומת בן בתו במדינה, או שנשבה הבן ומת אבי אמו במדינה, יחלקו יורשי האב עם יורשי בן הבת.

 

הלכה ח

נפל עליו הבית ועל אביו או שאר מורישין ועליו כתובת אשה ובעלי חוב. יורשי האב אומרין: מת הבן תחלה ולא הניח כלום ואבד החוב ובעלי חובות אומרים: האב מת תחלה וזכה הבן בירושתו ויש לנו לגבות מחלקו, הרי הנכסים בחזקת היורשין, ועל האשה ובעלי חובות להביא ראיה או ילכו להם בלא כלום.

 

הלכה ט

דין אלו שמתו תחת המפולת, או שטבעו בים, או שנפלו לאש, או שמתו ביום אחד וזה במדינה זו והאחר במדינה אחרת, דין אחד הוא, שבכל אלו וכיוצא בהן אין יודעין מי הוא שמת תחלה.