הלכות נחלות - פרק ו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נחלות - פרק ו

הלכות נחלות - פרק ו

הלכה א

אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש אע"פ שזה ממון הוא. לפי שנאמר בפרשת נחלות: והיתה לבני ישראל לחוקת משפט, לומר: שחוקה זו לא נשתנה ואין התנאי מועיל בה. בין שצוה והוא בריא בין שהיה שכיב מרע, בין על פה בין בכתב, אינו מועיל.

 

הלכה ב

לפיכך האומר: איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. איש פלוני יירשני במקום שיש לו בת, בתי תירשני במקום שיש לו בן, לא אמר כלום. וכן כל כיוצא בזה. אבל היו לו יורשין רבים כגון בנים רבים או אחים או בנות ואמר כשהוא שכיב מרע: פלוני אחי יירשני מכלל אחי או בתי פלונית תירשני מכלל בנותי, דבריו קיימין, בין שאמר על פה בין שכתב בכתב. אבל אם אמר פלוני בני יירשני לבדו, אם אמר על פה דבריו קיימין, אבל אם כתב כל נכסיו לבנו, לא עשהו אלא אפוטרופוס כמו שביארנו.

 

הלכה ג

אמר פלוני בני יירש חצי נכסי ושאר בני החצי, דבריו קיימין. אבל אם אמר הבכור יירש כפשוט, או שאמר: לא יירש פי שנים עם אחיו לא אמר כלום, שנאמר: לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור כי את הבכור בן השנואה יכיר.

 

הלכה ד

ואם היה בריא אינו יכול להוסיף ולא לגרוע לא לבכור ולא לאחד משאר היורשין.

 

הלכה ה

במה דברים אמורים?

כשאמר בלשון ירושה, אבל אם נתן מתנה דבריו קיימין. לפיכך המחלק נכסיו על פיו לבניו כשהוא שכיב מרע ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן הבכור דבריו קיימין. ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום.

 

הלכה ו

כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף: משום מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה בתחלה ובסוף דבריו קיימין. כיצד?

תנתן שדה פלוני לפלוני בני ויירשנה, או שאמר יירשנה ותנתן לו ויירשנה, או יירשנה ותנתן לו, הואיל ויש שם לשון מתנה אע"פ שהזכיר לשון ירושה בתחלה ובסוף דבריו קיימין. וכן אם היו שלש שדות לשלשה יורשין ואמר: יירש פלוני שדה פלונית, ותנתן לפלוני שדה פלונית, ויירש פלוני שדה פלונית קנו, אע"פ שזה שאמר לו בלשון ירושה אינו זה שאמר לו בלשון מתנה, והוא שלא ישהה בין אמירה לאמירה כדי דבור, אבל אם שהה צריך שיהא לשון המתנה מעורב בשלשתן.

 

הלכה ז

כיצד?

אם היה לשון המתנה באמצע, יאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלוני ופלוני שנתתים להן במתנה ויירשום, ואם היה לשון המתנה בתחלה, יאמר: תנתן שדה פלוני ופלוני לפלוני ופלוני ויירשום, ואם היה לשון המתנה בסוף, יאמר יירש פלוני ופלוני (ופלוני) שדה פלוני ופלוני (ופלוני) שנתתים להן במתנה.

 

הלכה ח

ירושת הבעל אע"פ שהיא מדבריהם עשו חזוק לדבריהם כשל תורה, ואין התנאי מועיל בה אלא אם כן התנה עמה כשהיא ארוסה, כמו שביארנו בהלכות אישות.

 

הלכה ט

הגוי יורש את אביו דבר תורה, אבל שאר ירושותיהן מניחין אותו לפי מנהגם.

 

הלכה י

והגר אינו יורש את אביו הגויים אלא מדבריהם תקנו לו שיירש כשהיה, שמא יחזור למרדו. ויראה לי: שתנאי מועיל בירושה זו, הואיל ואין הגויים מחוייב לעמוד בתקנת חכמים. ואין הגוי יורש את אביו הגר ולא גר יורש את גר לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים.

 

הלכה יא

כל הנותן נכסיו לאחרים והניח היורשין, אע"פ שאין היורשין נוהגין (בו) כשורה, אין רוח חכמים נוחה הימנו, וזכו האחרים בכל מה שנתן להן. מדת חסידות היא: שלא יעיד אדם חסיד בצוואה שמעבירין בו הירושה מן היורש, אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה.

 

הלכה יב

ישראל שהמיר יורש את קרוביו הישראלים כשהיה, ואם ראו בית דין לאבד את ממונו ולקנסו שלא יירש כדי שלא לחזק את ידיהם, הרשות בידן. ואם יש לו בנים בישראל, תנתן ירושת אביהן המומר להן. וכן המנהג תמיד במערב.

 

הלכה יג

צוו חכמים שלא ישנה אדם בין הבנים בחייו אפילו בדבר מועט, שלא יבואו לידי תחרות וקנאה כאחי יוסף עם יוסף.