הלכות שכירות פרק ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שכירות פרק ד

הלכות שכירות פרק ד

הלכה א

השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה, אם הוחלקה פטור, אע"פ שעבר על דעת הבעלים. ואם הוחמה חייב. שכרה להוליכה בבקעה והוליכה בהר, אם הוחלקה חייב שהחלקות יתר בהר מן הבקעה, ואם הוחמה פטור, שחמימות בבקעה יתר מן ההר מפני הרוח שמנשבת בראש ההרים. ואם הוחמה מחמת המעלה חייב. וכן כל כיוצא בזה, וכן השוכר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה ונשבר הקנקן, והוא הכלי שחורש בו, הרי השוכר פטור, ודין בעל הפרה עם האומנין שחרשו. וכן אם לא שינה על דעת הבעלים ונשבר הקנקן דין בעל הפרה עם האומנין. שכרה לחרוש בבקעה וחרש בהר ונשבר הקנקן השוכר חייב, ודינו של שוכר עם האומנים.

 

הלכה ב

ומהו דין האומנין ששברו בעת חרישה?

שמשלמין. מי משלם?

זה האוחז את הכלי בעת החרישה. ואם היתה השדה מעלות מעלות שניהם חייבים בדמי הקנקן, המנהיג אותה במלמד והאוחז את הכלי.

 

הלכה ג

שכרה לדוש בקטנית ודש בתבואה והוחלקה פטור. בתבואה ודש בקטנית חייב, שהקטנית מחלקת.

מעשה באחד שהשכיר חמור לחברו ואמר לו: לא תלך בו בדרך נהר פקוד שהמים מצויין שם, אלא בדרך גרש שאין בה מים. הלך בדרך נהר פקוד ומת החמור, ולא היו שם עדים שמעידים באי זה דרך הלך, אלא הוא מעצמו אמר: בנהר פקוד הלכתי ולא היו שם מים ומחמת עצמו מת. ואמרו חכמים: הואיל ויש עדים שהמים בנהר פקוד מצויין חייב לשלם, שהרי שינה על דעת הבעלים ואין אומרים: מה לי לשקר במקום עדים.

 

הלכה ד

השוכר את הבהמה להביא עליה מאתים ליטרין של חטים והביא מאתים ליטרין של שעורים ומתה, חייב מפני שהנפח קשה למשאוי והשעורין יש להן נפח, וכן אם שכרה להביא תבואה והביא במשקלה תבן, אבל אם שכרה להביא עליה שעורים והביא במשקלן חטים ומתה פטור, וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ה

שכר את הבהמה לרכוב עליה איש, לא ירכיב עליה אשה. שכרה לרכוב עליה אשה, מרכיב עליה איש, ומרכיב עליה כל אשה בין קטנה בין גדולה ואפילו מעוברת שהיא מניקה.

 

הלכה ו

השוכר את הבהמה לשאת עליה משקל ידוע והוסיף על משאו, אם הוסיף חלק משלשים על השיעור שפסק עמו ומתה חיי,ב פחות מכאן פטור, אבל נותן הוא שכר התוספת. שכר סתם אינו נושא אלא במשקל הידוע במדינה לאותה בהמה, ואם הוסיף חלק משלשים, כגון שדרכה לשאת שלשים וטען עליה ל"א ומתה או נשברה חייב. וכן ספינה שהוסיף בה אחד משלשים על משאה וטבעה, חייב לשלם דמיה.

 

הלכה ז

הכתף שהוסיף על משאו קב אחד הוזק במשא זה חייב בנזקיו, שאף על פי שהוא בן דעת והרי הוא מרגיש בכובד המשא יעלה על לבו שמא מחמת חוליו הוא זה הכובד.

 

הלכה ח

 

השוכר את החמור לרכוב עליה, יש לו להניח עליה כסותו ולגינו ומזונותיו של אותו הדרך, לפי שאין דרך השוכר לחזור בכל מלון ומלון לקנות מזונות. יתר על זה הרי מעכב עליו בעל החמור. וכן יש לבעל החמור להניח עליה שעורים ותבן מזונות של אותו היום, יתר על זה השוכר מעכב, מפני שאפשר לו לקנות בכל מלון ומלון. לפיכך אם אין שם מאין יקנה, מניח עליו מזונותיו ומזונות בהמתו של כל אותה הדרך. וכל אלו הדברים בשוכר סתם ובמקום שאין מנהג ידוע, אבל במקום שיש מנהג, הכל לפי המנהג.