הלכות גירושין פרק ו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות גירושין פרק ו

הלכות גירושין פרק ו

הלכה א

השליח שעושה האשה לקבל לה גיטה מיד בעלה, הוא הנקרא שליח קבלה, ומשיגיע הגט ליד שלוחה תתגרש כאילו הגיע לידה. וצריכה לעשותו בשני עדים, וצריכה שני עדים שיעידו שהגיע הגט ליד שלוחה, ואפילו הם הראשונים או אחד מן הראשונים הרי זו עדות גמורה.

 

הלכה ב

במה דברים אמורים?

בשאבד הגט או נקרע, אבל אם היה הגט יוצא מתחת ידי שליח הקבלה, אינו צריך עדים בין שנתנו לה הבעל בינו לבינו בין שנמסר לו בעדים. יציאתו מתחת ידו כיציאתו מתחת ידי האשה. ואף על פי כן לא יתן לו הגט לכתחלה אלא בעדי מסירה, כמו האשה עצמה.

 

הלכה ג

הבעל אינו יכול לעשות שליח לקבל גט לאשתו, אבל יכול לעשות שליח להוליך הגט לאשתו וזה הוא הנקרא שליח הולכה.

 

הלכה ד

וכן האשה שולחת שליח להביא לה גט מיד בעלה, וזה הוא הנקרא שליח הבאה. ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים.

 

הלכה ה

ואין האשה מתגרשת בגט ששלח הבעל או שהביא לה שליח הבאה עד שיגיע גט לידה. וכל מקום שנאמר: בענין גיטין שליח סתם הוא שליח הולכה או שליח הבאה.

 

הלכה ו

הכל כשרין לשליחות הגט בין לשליח קבלה בין לשליח הולכה והבאה, חוץ מן החמשה: הגוי, והעבד, והחרש, והשוטה, והקטן, ואם קבל או הביא אחד מהן אינו גט.

 

הלכה ז

אבל הנשים והקרובים כשרים, ואפילו הפסולין מדברי סופרים בעבירה, כשרין לשליחות גט, אבל הפסולין בעבירה מדברי תורה פסולין להבאת הגט, ואם הביאו הרי זה פסול. במה דברים אמורים?

כשנתקיים הגט בחותמיו, אבל אם לא נסמך בו אלא על דברי פסול בעבירה מן התורה אינו גט.

 

[השגת הראב"ד ז"ל]: אבל הנשים וכו'

כתב הראב"ד ז"ל ואם נתקיים הגט בחותמיו ולא הוצרך לומר בפני נכתב בפני נחתם למה אם הביאו פסול ועוד כשסמכו עליו למה אינו גט אלא שלא תנשא עליו ע"כ. עוד השיג עליו וכתב לא ידעתי מאין הוציא זה ועבד וגויים הוא דקא פסיל בגמרא לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין אבל מי שחלל שבת או בא על אשת איש למה יהיה פסול להביא את הגט והלא הוא ישראל גמור לכל דבריו. עד כאן לשונו.

 

הלכה ח

היה השליח קטן כשנתן לו הגט וגדל כשהביאו, חרש ונתפקח, שוטה ונשתפה, גוי ונתגייר, עבד ונשתחרר הרי זה בטל. אבל אם נתן לו הגט והוא פקח, ונתחרש וחזר ונתפקח, היה שפוי כשנתן לו הגט, ונשתטה וחזר ונשתפה כשהביא הגט ליד האשה הרי זה גט כשר, מפני שתחלתו וסופו בדעת.

 

הלכה ט

האשה שעשתה שליח בעדים ואמרה לו: טול לי גיטי ויהא לי בידך הרי זה שליח לקבלה, וכאילו אמרה לו: התקבלי גיטי. ויש לאשה לעשות שליח קבלה לקבל לה גיטה מיד שלוחו של בעלה. וקטנה אינה עושה שליח לקבלה, אע"פ שחצרה קונה לה גיטה כגדולה, מפני ששליח קבלה צריך עדים ואין מעדין על הקטן, שאינו בן דעה גמורה.

 

[השגת הראב"ד ז"ל]: וקטנה אינה עושה שליח וכו'

כתב הראב"ד ז"ל זה הטעם אין לו טעם ולא ריח אלא אתם גם אתם לרבות שלוחכם מה אתם בני דעת אף שלוחכם בני דעת נמצא שהשליח והשולח צריכין להיות בני דעת. עד כאן לשונו.

 

הלכה י

האשה שעשתה שליח קבלה ואמר לו הבעל: אין רצוני שתקבל לה גיטה אלא הרי זה גיטה הולך אותו לה הרשות ביד הבעל, ונעשה זה שליח הולכה ולא שליח קבלה. אבל אם אמר לו: התקבל לה גיטה, [או הא לך], או זכה לה לא עקר שליחות הקבלה. אבל אם אמר לו: הולך לה עקר שליחות הקבלה ונעשה שליח הבעל. וכן אם אמר לו הולך ותן לה עקר שליחות הקבלה.

 

הלכה יא

שליח האשה שבא לקבל גט מן הבעל ואמר לו: שליח קבלה אני, ואמר לו הבעל: הולך גט זה כמו שאמרה, כלומר: איני עוקר שליחותך, אלא בין שעשתה אותך שליח קבלה או שליח הבאה הרי את כמו שאמרה. והביא את הגט, ואמרה לו: לא [שליח לקבלה] שמתיך אלא שליח הבאה אפילו הגיע הגט לידה אינה מגורשת, שהרי עקר השליח שליחות שאמרה היא ואמר לבעל: מעולם לא נעשיתי שליח הבאה לה.

 

הלכה יב

אמר השליח לבעל: שליח הבאה אני, ואמר לו הבעל: הולך כמו שאמרה, והביא את הגט, ואמרה לו: שליח לקבלה שמתיך כיון שהגיע גט לידה מגורשת, שהרי לא עקר שליחות שאמרה אלא גרע אותה, שהרי היא אומרת: לקבלה, והוא אומר לבעל להבאה בלבד.

 

הלכה יג

הבעל ששלח גט לאשתו, בא שליח ליתנו לה ולא נטלתו, אלא אמרה לו בפני עדים: יהיה (לי) גט זה פקדון אצלך, או שאמרה לו הרי את שליח לקבלו לי הרי זו מגורשת בספק עד שיגיע גט לידה ומשיגיע הגט לידה תתגרש ודאי.

 

הלכה יד

שליח שהביא גט, כשהוא נותנו לה נותנו לה בפני שנים ואותן השנים צריכין לקרותו, ואח"כ ינתן לה בפניהם. שדין השליח עם האשה כדין הבעל עמה, שתחתיו הוא קם. לפיכך אם נתנו השליח לה ולא קראוהו עדי מסירה, ונטלתו וזרקתו לים הרי זו ספק מגורשת.

 

[השגת הראב"ד ז"ל]: לפיכך אם נתנו לה וכו'

כתב הראב"ד ז"ל דברים בגו שאם הביאו השליח ממקום שצ"ל בפני נכתב ובפני נחתם הרי אותן השנים כבית דין של קיום שטרות שאינן צריכין לקרותו והשליח כב' עדים שמעדים על החתימות ועל עיקר הגט. עד כאן לשונו.

 

הלכה טו

עבר השליח ונתן הגט בינו לבינה, יטלנו ממנה ויחזור ויתנו לה בפני שנים. ואם מת, הואיל והגט יוצא מתחת ידה מקויים בחותמיו הרי זה גט כשר.

 

הלכה טז

שליח שנטל הגט וקודם שיגיע ליד האשה חזר הבעל ואמר לו: גט ששלחתי עמך בטל הוא, או שקדם ואמר לאשה: גט ששלחתי ליך בטל הוא, או ששלח שליח אחר לבטלו, או שאמר לאחרים: גט ששלחתי לאשתי בטל הוא הרי זה בטל ואע"פ שהגיע גט לידה. וכל המבטל בפני אחרים, צריך לשיבטל בפני שנים. ואם אחר שהגיע גט לידה או ליד שליח קבלה אינו יכול לבטלו, ואע"פ שחזר בתוך כדי דבור ובטלו, הואיל ואחר שהגיע לידה או ליד שליח קבלה או לחצרה בטלו אינו בטל והרי זה גט כשר.

 

הלכה יז

היה מחזר ומבקש שליח כדי לבטלו או שהיה מבקש שנים שיבטלנו בפניהם, ובין שהוא מחזר ורודף הגיע הגט לידה ואחר כך בטלו אינו בטל, אע"פ שהיה מחזר לבטלו קודם שיגיע הגט לידה.

 

הלכה יח

אמר לעשרה: כתבו גט ותנו לאשתי יכול לבטל לזה שלא בפני זה, ואפילו בפני שנים אחרים. שלח הגט ביד שנים הרי זה יכול לבטל זה שלא בפני זה. ואפילו היו עשרה, משבטלו בפני אחד מהם בטל הגט.

 

[השגת הראב"ד ז"ל]: שלח הגט ביד שנים וכו'

כתב הראב"ד ז"ל הא (לא) מיחוורא שהרי קי"ל כרבי דאמר עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה ואימור שליחות נמי להאי הוא דבטיל לאחריני לא בטיל. עד כאן לשונו.

 

הלכה יט

וכן מי שאמר לשנים: גט שאני כותב לאשתי בטל הוא, וכתב אחר כך גט ונתנו לה בפני שנים אחרים הרי זה בטל. וזו היא מסירת המודעא על הגט. וכן אם אמר להם: כל גט שיכתוב לי פלוני – בטל, או כל גט שאכתוב בבית דינו של פלוני הרי זה גט בטל, או: כל גט שאכתוב מהיום ועד עשרים שנה בטל הרי גט בטל. וכן אם אמר בפני שנים: כל גט שאכתוב לפלונית אשתי בטל הוא, וכל דבר שאבטל בו מודעא זאת הרי הוא בטל, וכתב אחר כך גט ונתנו לה, אע"פ שביטל המודעא קודם שיכתוב הגט הרי הגט בטל.

 

הלכה כ

אם כן מהו תקנת דבר זה?

שיאמרו לו העדים קודם כתיבת הגט: אמור בפנינו, שכל הדברים שמסרת שגורמין כשיתקיימו אותן הדברים לבטל גט הרי הן בטלים, והוא אומר: הן. ואחר כך אומר להם לכתוב ולחתום וליתן לה, ולא יניחוהו לילך עד שיגיע הגט לידה, כדי שלא יצא ויבטלו. ואין המוסר מודעא ולא המבטל מודעא צריך קנין.

 

הלכה כא

השולח גט ביד שליח ובטל הגט הרי חוזר ומגרש בו כשירצה, שלא בטלו מתורת גט אלא מתורת שליחות. לפיכך אם היה הגט ביד הבעל ובטלו, כגון שאמר: גט זה בטל הוא אינו מגרש בו לעולם, והרי הוא כחרס הנשבר, ואם גירש בו אינה מגורשת. וכן אם פירש בעת שבטלו והוא ביד השליח ואמר: גט ששלחתי הרי הוא בטל מלהיות גט אינו מגרש בו לעולם.

 

הלכה כב

באי זה לשונות מבטל הגט?

אמר בטל הוא, אי אפשי בו, גט זה לא יועיל, לא יתיר, לא יעזוב, ולא ישלח, לא יגרש, יהא כחרס, יהא חרס הרי הוא כחרס. ואם אמר אחד מאלו וכל הדומה להן הרי זה בטלו.

 

הלכה כג

אבל אם אמר: גט זה אינו גט, פסול הוא, אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, אינו מגרש, חרס הוא לא אמר כלום, שאין זה לשון מבטל אלא לשון מודיע אמתת הדבר, והרי הודיע לנו דבר שאינו כן, כמי שאומר על דבר האסור שהוא מותר, או על דבר הטמא שהוא טהור.

 

הלכה כד

אמר גט זה בטל, שמשמעו פעל שעבר, כגון: חמק, עבר הרי זה ספק, לפיכך אם נתגרשה בגט זה הרי היא ספק מגורשת.

 

הלכה כה

מי ששלח גט לאשתו ובא שליח ואמר לו: לא מצאתיה או לא רצתה ליקח, ואמר הבעל: ברוך הטוב והמטיב, או כיוצא בדברים אלו שמשמיעין שאין בדעתו לגרשה, שהרי שמח בעכוב הגט לא בטל הגט, אלא יתן ותהיה מגורשת עד שיאמר לו בפירוש: לא תתן לה, או יבטל בפירוש.

 

הלכה כו

מי ששלח גט לאשתו וחזר ובטלו בפני שנים אחרים, וכן מי שמסר מודעא על הגט מכין אותו מכת מרדות מפני שגורם להיות ממזרים. שהרי יגיע גט לידה ותנשא בו, ואחר זמן יצאו העדים שביטל בפניהם או שמסר מודעא בפניהם קודם שיכתוב הגט, ונמצא הולד ממזר.

 

הלכה כז

שליח שהביא גט ונתנו לאשה, אין אומרין שמא בטלו הבעל אלא נותנין אותו לה בחזקת שהוא כשר ותנשא בו, ואם נמצא אחר כן שבטלו תצא והולד ממזר. וכן הכותב גט ונתנו לאשתו, אין אומרין שמא מסר מודעא על גט זה אלא הרי הוא בחזקת כשרות ותנשא בו.

 

הלכה כח

וכן המביא גט והניח הבעל חולה, או שהיה זקן נותנו לה בחזקת שהוא קיים. אבל אם הניחו גוסס שרוב גוססין למיתה, ואע"פ שנתנו לה הרי זה ספק גירושין, שאין גט לאחר מיתה. וכן עיר שהקיפה החיל והיא במצור, וספינה המטרפת בים, והיוצא לדון הרי אלו בחזקת חיים, ואם היה גט אחד מהן ביד השליח, נותנו לאשתו ותהיה בחזקת מגורשת.

 

הלכה כט

אבל עיר שכבשה הגייס והובקעה, וספינה שאבדה בים, והיוצא ליהרג מבית דין של גויים, ומי שגררתו חיה, או שטפו נהר, או נפלה עליו מפולת נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים: ואם היה גט אחד מהן ביד השליח אינו נותנו לאשתו, ואם נתנו לה הרי זו ספק מגורשת, ואם נודע שמת הבעל קודם שיגיע הגט לידה אינו גט.

 

הלכה ל

 

הבעל ששלח גט לאשתו הרי הוא חייב במזונותיה ובכל תנאי כתובה עד שיגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה.