הלכות יבום וחליצה פרק ו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות יבום וחליצה פרק ו

הלכות יבום וחליצה פרק ו

הלכה א

יש אחין שראויין לייבום או לחליצה, ויש אחין שאינן ראויין לא לייבום ולא לחליצה ואין להן זיקה כלל, אלא יבמתו מותרת לזר, ויש אחין שראויין לחליצה ואינן ראויין לייבום, ויש אחין שהן ראויין לייבום ואינן ראויין לחליצה.

 

הלכה ב

ואלו הם שאין להם זיקה כלל: סריס חמה ואנדרוגינוס מפני שאינן ראויין לילד ולא היה להן שעת הכושר.

 

הלכה ג

ואלו מייבמין ולא חולצין: החרש והשוטה והקטן מפני שאין בהן דעת לחלוץ, וכשיבם החרש אינו מוציא לעולם, שבעילתו עושה אותה אשת איש גמורה ואין גירושיו גירושין גמורין. ובן תשע שנים ויום אחד שיבם, אינו יכול לגרש עד שיגדיל, כמו שבארנו.

 

הלכה ד

ואלו חולצין ולא מייבמין: הספיקות, כגון שהיתה ספק ערוה על אחיו ופצוע דכא וכרות שפכה וכיוצא בהן ממיני הסירוס והזקן ביותר שתשש כחו וכשל. ואם בעל סריס אדם – קנה, שהרי היתה לו שעת הכושר, ומוציא בגט מפני שהוא אסור לבוא בקהל. והטומטום חולץ ולא מייבם מפני שהוא ספק, ואם נקרע ונמצא זכר רצה חולץ רצה מייבם, ושאר האחין או חולצין או מייבמין.

 

הלכה ה

יש יבמות שהן ראויות לחליצה או לייבום, ויש יבמות שאינן ראויות לא לחליצה ולא לייבום, ואין עליהן זיקה כלל ומותרות להנשא לזר, ויש יבמות שהן ראויות לחליצה אבל לא לייבום, ויש יבמות שהן ראויות לייבום אבל לא לחליצה.

 

הלכה ו

ואלו שמתייבמות ולא חולצות: החרשת והשוטה והקטנה, לפי שאין בהן דעת לקרות ולהבין, ואם רצה היבם לגרש החרשת בגט אחר שיבעול אותה הרי זה מגרש.

 

הלכה ז

ואלו חולצות ולא מתייבמות: איסורי לאוין והשניות ואיסורי עשה, כמו שיתבאר. וכל אשה שהיא ספק מגורשת חולצת ולא מתייבמת, שמא יפגע בערוה שאשת אחיו שגירשה אסורה עליו משום ערוה, אבל מי שהיא מקודשת לאחיו בספק קידושין הרי היא כשאר כל היבמות וחולצת או מתייבמת, שאין כאן דבר לחוש לו, וכן אשת החרש, וזקנה ועקרה הרי הן כשאר כל היבמות, רצה חולץ רצה מייבם, שזקנה ועקרה היתה להן שעת הכושר.

 

הלכה ח

ואלו הן שהן פטורות מן החליצה ומן הייבום: אשת סריס חמה ואנדרוגינוס ואשת השוטה ואשת הקטן ואילונית ומי שהיא ערוה, שנאמר: ולא ימחה שמו מישראל פרט לסריס חמה ואנדרוגינוס ששמם מחוי, הואיל ואינן ראויין לילד מתחלת ברייתן הרי הן כמין בפני עצמו. והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה ראויה לילד מתחלת ברייתה לא תהיה אשת המת פרט לאשת שוטה וקטן, מפני שאין להם אישות כלל. ולקחה לו לאשה פרט לערוה שאין לו בה ליקוחין.

 

הלכה ט

כיצד יבמה שהיא ערוה על יבמה?

כגון שהיתה אחות אשתו או אמה או בתה הרי זו פטורה מן החליצה ומן הייבום ואין לו עליה זיקה כלל, שנאמר: ולקחה לו לאשה ויבמה. מי שראויה ללקוחין, וקידושין תופסין בה היא זקוקה ליבם.

 

הלכה י

היתה היבמה אסורה על יבמה איסור לאו או איסור עשה או שהיתה שנייה הרי זו חולצת ולא מתייבמת. ומפני מה צריכה חליצה?

מפני שיש בה לקוחין, הואיל וקידושין תופסין בהן הרי הן זקוקות ליבם. ומן הדין היה שיתייבמו, שהייבום מצות עשה וכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, יבוא עשה וידחה את לא תעשה, אבל חכמים גזרו שלא יתייבמו חייבי לאוין, ולא שניות, גזירה: שמא יבוא עליה פעם שנייה והרי ביאתה אסורה ואין שם מצוה, שאין מצות עשה אלא ביאה ראשונה בלבד. לפיכך אם עבר ובעל יבמתו האסורה לו משום לאו או משום עשה ואין צריך לומר שנייה הרי זה קנה קנין גמור ומוציאה בגט והיא וכל צרותיה מותרות לזר שהרי נפטרו.

 

הלכה יא

ויבמה שהיא אלמנה מן הנשואין ובא עליה כהן גדול לא נפטרה צרתה, שאין עשה דוחה את לא תעשה ועשה, והואיל ולא קנה מן התורה קנין גמור, לא הותרה צרתה לזר עד שתחלוץ.

 

הלכה יב

היתה היבמה ערוה על בעלה, כגון שעבר או טעה ולקח אחותו מאביו ונפלה לפני אחיו, אין זו אשתו, שאין קידושין תופסין בה ואינה לא בת ייבום ולא בת חליצה. ואם היתה לה צרה, חולצת [או] מתייבמת. ואם היתה זו שהיא ערוה על הבעל מותרת ליבם ורצה היבם לישא אותה וליבם צרתה הרשות בידו.

 

הלכה יג

היתה היבמה אסורה על בעלה משום לאו או משום עשה או שהיתה שנייה לבעל ולא היתה אסורה על היבם מצד אלו הצדדים הרי זו מותרת ליבם, חוץ ממחזיר גרושתו משנשאת ומת שהיא חולצת ולא מתייבמת. וכן יבמה שהיא ספק ערוה על היבם או ספק ערוה על בעלה הרי זו חולצת ולא מתייבמת. לפיכך מי שקידש אשה בספק קידושין ואח"כ מת אחיו שהיה נושא אחותה ונפלה לו לייבום שהיא ספק אחות אשתו הרי זו חולצת ולא מתייבמת, ומוציא את אשתו בגט מספק, ושתיהן אסורות עליו, יבמתו מפני שהיא ספק ערוה, וארוסתו מפני שהיא ספק קרובת חלוצתו שהיא כשנייה כמו שבארנו.

 

הלכה יד

מי שמת אחיו והניח שתי נשים: האחת אסורה על יבמה משום ערוה והשניה אינה ערוה כשם שהערוה פטורה מן החליצה ומן הייבום, כך צרתה פטורה, ולא נפלה לו זיקה על בית זה, שנאמר: אשר לא יבנה את בית אחיו בית שיש לו לקוחין באי זה מהן שירצה, הוא שיש לו עליו זיקה, ובית שמקצתו אינו יכול לבנותו, שהרי אין לו בו לקוחין, אינו בונה אפילו מקצתו שהיה מותר, ונמצאת צרת הערוה ערוה עליו משום אשת אחיו, שהרי אין לו עליה זיקה.

 

הלכה טו

לפיכך ראובן שמת והניח שתי נשים: האחת ערוה על שמעון, ושתיהן ראויות ללוי אין לשמעון זיקה על בית זה, והרי שתיהן תחת זיקת לוי. ייבם לוי האחת מהן שהיא צרת ערוה של שמעון והיתה לו אשה אחרת ומת לוי ונפלו שתיהן לפני שמעון שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום משמעון: האחת מפני שהיתה צרת ערוה, והשניה מפני שהיא צרתה. וכן הדין בצרת צרתה עד סוף העולם. שכל אשה שאין לו עליה זיקה באיסור אשת אח עומדת לעולם.

 

הלכה טז

וכן אשת אחיו שלא היה בעולמו הואיל ואין לו עליה זיקה שנאמר: כי ישבו אחים יחדו עד שישבו שניהן בעולם הרי זו ערוה עליו לעולם משום אשת אח ופוטרת צרתה.

 

הלכה יז

כיצד?

ראובן שמת והניח אשה נפלה לפני שמעון ואחר שמת ראובן נולד לוי, בין שנולד קודם שייבם לה שמעון אשת ראובן בין שנולד אחר שיבמה הרי אשת ראובן ערוה על לוי לעולם. לפיכך אם מת שמעון ונפלה זו וצרתה לפני לוי שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום.

 

הלכה יח

עשה שמעון מאמר ביבמתו, אשת ראובן, ומת קודם שיכנוס אותה הרי לוי חולץ לצרתה ולא מייבם, שאין המאמר קונה ביבמה קנין גמור, כמו שבארנו.

 

הלכה יט

אשה שזינתה תחת בעלה ברצון ובעדים, ומת קודם שיגרשנה ונפלה לפני יבם הרי היא פטורה מן החליצה ומן הייבום, וכן צרתה כאילו היתה ערוה על היבם, מפני שטומאה כתובה בה כעריות, שנאמר: והיא נטמאה אבל סוטה שמת בעלה קודם שישקנה מי המרים או שאינה בת שתייה אלא בת גירושין הרי זו חולצת ולא מתייבמת, ואם היתה לה צרה הרי צרתה מותרת וחולצת או מתייבמת.

 

הלכה כ

וכן שתי יבמות הבאות מבית אחד שהיתה האחת מהן שנייה על היבם או מחייבי לאוין או מחייבי עשה או אילונית הרי צרתה מותרת וחולצת או מתייבמת. אבל החולץ ליבמתו והלכה אחות חלוצתו או אמה וכיוצא בהן ונשאת לאחיו ולו אשה אחרת ומת ונפלו שתיהן לפניו, כשם שקרובת חלוצתו אסורה עליו כך צרתה אסורה, והרי שתיהן כשניות לו וחולצות ולא מתייבמות. ומפני מה אסרו צרת קרובת חלוצתו?

מפני שמתחלפת בצרת חלוצתו.

 

הלכה כא

שתי יבמות הבאות מבית אחד שהאחת מהן ערוה על היבם והרי הערוה אילונית צרתה מותרת וחולצת או מתייבמת, הואיל והאילונית אינה בת ייבום ןחליצה הרי זו כמי שאינה ונפלה זיקתו על צרתה בלבד. וכן אם גירש אחיו את הערוה או מיאנה בו קודם שימות, או שמתה בחיי בעלה ואח"כ מת אחיו הרי צרתה מותרת וחולצת או מתייבמת, ואין אומרין: הואיל ונעשת צרה לערוה שעה אחת תאסר לעולם, שאין הצרה אסורה עד שתהיה צרת ערוה בשעת נפילה לייבום.

 

הלכה כב

היתה זו שהיא ערוה על היבם מקודשת לאחיו שמת, בספק, או מגורשת ממנו בספק, או שהיתה קטנה הראויה למאן ולא מיאנה באחיו בחייו, אע"פ שמיאנה ביבם צרתה חולצת ולא מתייבמת.

 

הלכה כג

הלכה צרת ערוה ונשאת לאחר ואח"כ נמצאת הערוה אילונית תצא הצרה מבעלה ומיבמה וצריכה גט מבעלה וחליצה מיבמה כדי להיתרה לשוק.

 

הלכה כד

יבם היבם הצרה מפני שדמו שהערוה אילונית, ונמצאת הערוה שאינה אילונית תצא מיבמה בגט והולד ממזר.

 

הלכה כה

ג' אחין ב' מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית, מת הנשוי נכרית ואח"כ מת אחד מבעלי אחיות הרי הנכרית חולצת ולא מתייבמת, מפני שהיא צרת אחות אשתו בזיקת אחיו שמת אחרון. ולא עוד אלא אפילו גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו אחר שמת הנשוי נכרית ומת המגרש הרי הנכרית חולצת ולא מתייבמת, הואיל ונעשית צרת אחות אשתו בזיקה שעה אחת. שאם תתיבם שמא יבא ליבם אותה ואפילו לא גירש זה שמת אחרון את אשתו.

 

הלכה כו

ומפני מה לא גזרו דבר זה בנישואין, שהרי צרת ערוה בנישואין אם גירש את הערוה ומת, צרתה מותרת לייבם, כמו שבארנו. מפני שאיסור צרת הערוה בנישואין ידוע לכל ואינן באין להתיר הצרה אם לא גירש הערוה, ואיסור צרת ערוה בזיקה אינה ידוע לכל, ובאין להתיר הצרה ואפילו לא נתגרשה הערוה.

 

הלכה כז

ג' אחין נשואין שלש נשים נכריות, מת אחד מהן ועשה השני מאמר ביבמתו ומת קודם שיכנוס ונפלו שתיהן לפני היבם הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, מפני שבעלת המאמר עליה זיקת שני יבמין ונמצאת כאילו היא אשת שני מתים, ודרשו חכמים ואמרו: אשת המת ולא אשת שני מתים. לפיכך כל אשה שעליה זיקת שני יבמין חולצת ולא מתייבמת וכן צרתה, ואיסורן מדברי סופרים.

 

[השגת הראב"ד ז"ל]: שלשה אחין וכו'

כתב הראב"ד ז"ל כל זה מן ההלכות ואינו מחוור. עד כאן לשונו.

 

הלכה כח

ומפני מה לא יחלוץ לבעלת המאמר שעליה זיקת שני יבמין וייבם צרתה, גזרה, שלא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד, אחת חולצת ואחת מתייבמת, ולפיכך אסרו אף צרתה.

 

הלכה כט

עשה מאמר ביבמתו ונתן גט למאמרו ומת חזרה להיתרה שהמאמר שאסרה הרי בטלו ורצה חולץ רצה מייבם.

 

הלכה ל

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת כשהוא קטן ונפלה פעם שנייה לפני אחיו הגדול הרי זו חולצת ולא מתייבמת, שביאת בן תשע שנים ויום אחד כמאמר מן הגדול, כמו שבארנו ונמצא עליה זיקת שני יבמין.

 

הלכה לא

 

מי שחציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון ומתו שניהם מתייבמת ללוי ואינה אשת שני מתים, אם קידושי ראובן קידושין אין קידושי שמעון כלום, ואם קידושי שמעון קידושין אין קידושי ראובן כלום.